RYGER

RYGER leverer arbeid av høy faglig kvalitet, på en effektiv måte og til en fornuftig pris.

Familie- og arverett/generasjons­skifte

Reglene om økonomisk oppgjør mellom ektefeller ved separasjon/skilsmisse eller død er kompliserte, og lovens utgangspunkter passer ikke for alle. I tillegg er lovgivningen på dette området preget av en rekke skjønnsmessige bestemmelser som kan gjøre den enkeltes rettsstilling lite forutsigbar. RYGER kan bistå med :

 • opprettelse av ektepakt for å regulere formuesforholdet mellom ektefellene
 • utforming av samboerkontrakt
 • økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd

RYGER har lang erfaring med skifteoppgjør i landbruket. Vi påtar ikke oppdrag knyttet til barnefordeling og barnevern.

Reglene om arv er også kompliserte, særlig for familier som avviker fra den tradisjonelle kjernefamilie. Arveoppgjør kompliseres ofte av at relasjonen mellom arvingene ikke alltid er like god. RYGERs advokater har lang erfaring som bostyrere ved behandling av både private og offentlige dødsbo. RYGER bistår også ved arveplanlegging og opprettelse av testament.

I mange tilfeller er det ønskelig å overføre verdier i form av næringsvirksomhet, fast eiendom m.m. til neste generasjon mens en fremdeles er i live. RYGER har lang erfaring med slike generasjonsskifter.


Kontaktpersoner
Fredrik Bie
Silje Tufto

Fast eiendom

RYGERs advokater har lang erfaring innenfor fast eiendom; blant annet med spørsmål knyttet til servitutter, ekspropriasjon, skjønn, sameie, konsesjon og odel. Flere av våre klienter driver innenfor landbruket, og vi har spesialkompetanse til å håndtere problemstillinger gårdbrukere møter i sitt virke. Våre advokater har omfattende erfaring med sakførsel for jordskifteretten.

RYGER bistår også kommersielle aktører innenfor fast eiendom. I de senere år har vi opplevd en økt oppdragsmengde knyttet til eiendomstransaksjoner, eiendomsutvikling og næringsleie.

Nedenfor følger noen eksempler på hva RYGER kan bistå med:

 • Forhandlinger og avtaleutforming ved kjøp, salg eller leie av fast eiendom, eventuelt kjøp og salg av eiendomsselskap
 • Opsjonsavtaler
 • Utbyggingsavtaler
 • Avklaring av rettighetsforhold og sikring av rettsvern for servitutter
 • Sameieavtaler, oppløsning av sameie
 • Utarbeidelse av vedtekter for eierseksjonssameier eller borettslag
 • Vurdering av om det foreligger grunnlag for ekspropriasjon og representasjon i skjønnssaker for fastsettelse av erstatning
 • Uenighet/tvist i naboforhold
 • Tomtefeste  

Kontaktpersoner
Paul Aakre
Gunnar Stokke

Bygg og entreprise (onshore og offshore)

Bygg- og entreprise er et av RYGERS hovedsatsingsområder. Gjennom mange års erfaring har flere av våre advokater opparbeidet seg betydelig faglig kompetanse og solid bransjekunnskap innenfor entrepriserett. Vi bistår en rekke aktører innenfor bygg- og anleggsbransjen, for eksempel byggherrer, utførende entreprenører, rådgivere og offentlige myndigheter.

RYGER yter bistand på alle stadier av et byggeprosjekt, fra valg av kontraktsstrategi og kontraktsstruktur, til kontraktsutforming og forhandlinger, oppfølgning av kontraktsforhold i gjennomføringsfasen, tolkningsspørsmål, sluttoppgjør og tvisteløsning/prosedyre. Vi har kompetanse innenfor regelverket om offentlige anskaffelser, samt plan- og bygningsrett. Vi yter også bistand til aktører som må forholde seg entreprisekontrakter offshore.

I RYGER har vi erfart at bruk av advokat tidlig i et prosjekt er en god investering. Vi er godt rustet til å luke ut potensielle fallgruver og uklarheter i et kontraktsutkast for å unngå unødig risiko og tvister videre i prosjektet. Dersom tvist først er oppstått, bistår vi gjerne med å vurdere prosessrisiko, delta i forhandlinger/mekling, og eventuelt prosedere saken for de ordinære domstoler eller voldgiftsrett. 

RYGERs bygg- og entrepriseavdeling driver en omfattende foredrags- og kursvirksomhet. Ta gjerne kontakt for å få skreddersydd interne kurs innenfor temaer som er aktuelle for din bedrift.


Kontaktperson
Kurt A. Elvevoll

Arbeidsliv

RYGER har lang erfaring med å bistå arbeidsgivere og arbeidstakere i de spørsmål som oppstår i arbeidslivet. Vi har bred kompetanse innenfor så vel individuell som kollektiv arbeidsrett, samt beslektede emner så som; feriepenger, sykepenger, pensjon, ansattes personvern, arbeidstakeroppfinnelser m.m.

RYGER påtar seg blant annet oppdrag vedrørende:

 • utforming og forhandling/reforhandling av ansettelseskontrakter
 • bonusordninger og andre incitamentsordninger, individuelle pensjonsavtaler
 • rekkevidden av arbeidsgivers styringsrett
 • internasjonale arbeidsforhold
 • innleie av norsk og utenlandsk personell, herunder spørsmål i tilknytning til vikarbyrådirektivet
 • omorganisering og virksomhetsoverdragelse
 • nedbemanning og masseoppsigelser
 • permittering
 • kontrolltiltak i bedriften, innsyn i ansattes e-post
 • ansatterepresentasjon i bedriftens styrende organer
 • diskriminering, varsling av kritikkverdige forhold, mobbing, trakassering
 • personalsaker (advarsel, oppsigelse, avskjed mm.)

Kontaktpersoner
Edle Endresen
Elisabeth Brattebø Fenne

Insolvens/konkurs/­granskning

Flere av RYGERs advokater har lang erfaring som bostyrere, og det er til enhver tid en rekke konkursbo til behandling ved kontoret. Gjennom behandling av store og kompliserte konkursbo gjennom mange år, har vi opparbeidet oss solid kompetanse innenfor en rekke fagområder av forretningsjuridisk karakter i tillegg til de tradisjonelle konkursrettslige emner.

Granskning av økonomiske misligheter er en sentral del av bostyrers oppgave ved behandling av konkursbo. Også i bedrifter kan det oppstå situasjoner hvor det er behov for å komme til bunns i hva som har skjedd, hvem som er involvert og hvilke tiltak som eventuelt bør iverksettes. RYGER påtar seg oppdrag knyttet til granskning innen blant annet følgende tema:

 • handlinger foretatt i forbindelse med restrukturering, insolvens og konkurs
 • lovligheten av selskapsrettslige transaksjoner
 • økonomisk utroskap
 • spørsmål om misbruk av forretningshemmeligheter eller innsideinformasjon
 • lojalitets- og tillitsbrudd fra ansatte
 • trakassering eller mobbing på arbeidsplassen

Ved granskning vil det ofte være behov for ulik kompetanse som gjør det hensiktsmessig å sette sammen et team av flere av RYGERs advokater. Ved behov kan vi også kople inn eksterne ressurser; så som revisorer eller IT-spesialister. RYGER vil påse at granskningen gjennomføres på en grundig og etisk forsvarlig måte hvor hensynet til kontradiksjon ivaretas og alle involverte personer behandles med respekt.


Kontaktpersoner
Fredrik Bie
Trond Geitung-Larsen

Generell forretningsjus

RYGER har bred erfaring innenfor generelle forretningsjuridiske emner. Våre advokater har lang erfaring med selskapsrettslig rådgivning, opprettelse og avvikling av selskap, kjøp og salg av virksomhet, kontraktsrett, regnskapsrett, sikring av kreditorinteresser, spørsmål om revisor- og styreansvar, markedsføringsrett, og andre områder som berører næringsforhold.

RYGER påtar seg også såkalte due diligence-oppdrag i forbindelse med transaksjoner.


Kontaktperson
Fredrik Bie

Tvisteløsning/­prosedyre

Det er gode grunner for å løse en sak i minnelighet fremfor å få en tvist prøvet av rettsapparatet. RYGER vil derfor normalt anbefale sine klienter å forsøke å oppnå en omforent løsning dersom tvist oppstår. Et forlik skal likevel ikke inngås for enhver pris. Å takke nei til et forlikstilbud kan være en hensiktsmessig og naturlig del av en virksomhets forretningsmessige risiko. Andre ganger kan en rettssak være ønskelig for å sette et eksempel eller for å få et tvilsomt spørsmål avklart gjennom rettslig overprøving.

RYGER har advokater med lang erfaring fra forskjellige typer tvisteløsning. Vi kan bistå i så vel forhandlinger/mekling som prosedyre for domstolene. Flere av våre advokater har omfattende prosedyreerfaring og går jevnlig i retten.


Kontaktperson
Edle Endresen