Ansvarlig foretak – ansvar overfor hvem?

8. mars 2018

Byggmestere (entreprenører) har ofte rollen som ansvarlig foretak. Ansvaret til det ansvarlige foretaket beskrives i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter (SAK10 og TEK17) og veiledninger.

Oppfyller man ikke disse forpliktelsene, risikerer foretaket sanksjoner fra kommunen, oppdragsgiver og/eller tredjemenn.

Bakgrunn

Byggearbeider, i loven omtalt som tiltak, kan som hovedregel ikke igangsettes før disse er omsøkt og kommunen har gitt sin tillatelse. Kort fortalt skal ansvarlig søker søke kommunen om tillatelse, ansvarlig prosjekterende skal prosjektere arbeidene, ansvarlig utførende skal utføre arbeidene, og ansvarlig kontrollerende skal kontrollere arbeidene. Det ansvarlige foretaket innestår for at tiltaket blir utført i samsvar med krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Hvor finner man reglene?

Reglene om ansvarlig foretak finner man
på Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) sin hjemmeside dibk.no, hvor man «klikker» seg inn på «byggereglene». Ansvarlig utførende fremgår eksempelvis av plan- og bygningsloven § 23-6 og SAK 10 § 12-4 med tilhørende veiledning. Man får best oversikt og innsikt med alltid å lese loven først, deretter forskriften og til slutt veiledningen.

Ansvar overfor kommunen 

Ansvarlige foretak som ikke oppfyller sine plikter etter plan- og bygningsloven, risikerer sanksjoner fra kommunen, som påbud om retting, stans av arbeider, tvangsmulkt, og overtredelsesgebyr. Ved mer alvorlige brudd risikerer man tap av ansvarsrett og straff.

Ansvar overfor oppdragsgiver

Byggmesteren, som har påtatt seg ansvar som ansvarlig foretak, har som regel et kontraktsforhold med sin oppdragsgiver (byggherre/tiltakshaver). Oppfylles ikke pliktene i kontrakten, foreligger avtalebrudd, forsinkelse/mangel, med påfølgende krav fra oppdragsgiver om dagbøter, utbedring, prisavslag, erstatning eller hevning. Ansvaret som ansvarlig foretak bør samsvare med ansvaret i kontrakten med oppdragsgiver, ellers risikerer byggmesteren å bli holdt ansvarlig av kommunen for andre foretak sin prosjektering/utførelse. «Lån» derfor ikke bort ansvarsretten.

Ansvar overfor tredjemenn 

Høyesterett har i nyere rettspraksis åpnet for at ansvarlige foretak kan bli holdt erstatningsansvarlig overfor tredjemenn. Dette innebærer at en byggmester, som har påtatt seg rollen som ansvarlig foretak, kan bli ansvarlig overfor andre enn kommunen og sin oppdragsgiver. I Høyesteretts dom i Rt. 2015 side 276 ble det ansvarlig utførende og kontrollerende foretaket, et boligbyggelag, idømt erstatningsansvar overfor et borettslag for brudd på sine plikter som ansvarlig utførende og kontrollerende etter ombyggingsarbeider. Her hadde boligbyggelaget
i sin kontrollerklæring opplyst at det ikke var avdekket feil eller mangler, og midlertidig brukstillatelse ble gitt av kommunen. Det ble etter dette avdekket massive feil og mangler ved byggearbeidene, og boligbyggelaget ble holdt erstatningsansvarlig.

I Høyesteretts dom HR-2017-1834-A hadde en tømrer påtatt seg et oppdrag med å etablere en hybelleilighet i en bolig. Tømreren monterte spotter i taket på en måte som brøt brannskillet mellom boenhetene. Tømreren hadde vært ansvarlig søker, ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende, og innga kontrollerklæring og ferdigmelding til kommunen uten anmerkninger. Boligen ble senere solgt flere ganger. Eierskifteforsikringsselskapet til de siste kjøperne krevde erstatning av tømreren som ansvarlig foretak for utilstrekkelig brannsikring. Høyesterett betegnet tømrerens pliktbrudd som grovt, men han ble etter en totalvurdering med vekt på kravets karakter og feilens omfang likevel frifunnet.

En byggmester bør ut fra dette ikke påta seg ansvar som ansvarlig foretak før man har satt seg grundig inn i og forstått hva ansvaret som ansvarlig foretak innebærer. DIBKs hjemmeside inneholder som nevnt regelverket. Ellers risikerer man å komme i ansvar overfor kommunen, sin kontraktspart og/eller tredjemenn, som er en stor og uensartet gruppe. Manglende kunnskap om hva det innebærer å være ansvarlig foretak, kan slå hardt ut på bunnlinja!

 Artikkelen ble først publisert i Optimeras kundeavis, Optimisten.

Del denne artikkelen