Ekspertise

Arbeidsliv

Vi har utstrakt erfaring i å bistå virksomheter og ansatte ved endring og avslutning av arbeidsforhold. Dette kan omfatte nedbemanning, omorganisering, eks ved fusjon/fisjon, og virksomhetsoverdragelse. Vi bistår også klienter rundt rettigheter og forpliktelser ved konkurs.

Compliance

Rygers advokater har betydelig erfaring med opprettelse og etterlevelse av compliance-program. Basert på en innledende analyse av hvilke regelverk som gjelder for din virksomhet og hvilke risikofaktorer som må tas hensyn til, vil vi skreddersy og implementere programmet til din virksomhet.

Eiendomsutvikling

Ryger har målrettet bygget opp et fagmiljø med kompetanse som dekker alle faser innenfor eiendomsutvikling. Rygers arbeid på dette felt hviler på generell og grundig eiendomsfaglig kompetanse. Vi gir kvalifisert juridisk rådgivning basert på solid kommersiell forståelse.

Entreprise, bygg og anlegg

Ryger Advokatfirma har advokater med verdifull og omfattende erfaring fra alle type bygge- og entrepriseprosjekter.

Næringseiendom

Rygers advokater bistår med rådgivning for optimalisering av den faste eiendoms utforming, påfølgende avklaringer iht. plan- og bygningsloven, entreprisegjennomføring til og med sluttoppgjør, seksjonering, transaksjoner og reklamasjonssaker.

Restrukturering og konkurs

Vi har lang erfaring og bred kompetanse innenfor alle de rettsområder som aktualiserer seg ved en restrukturering. Vi samarbeider med revisorer og finansrådgivere som har særlig kompetanse på området.

Transaksjon

Ryger har solid kompetanse med kjøp og salg av faste eiendommer og eiendomsselskaper. I tillegg bistår vi ved transaksjoner innen andre næringsområder, eksempelvis industri, oljeservice, maritime næringer, fiskeri, aquakultur og varehandel.

Tvisteløsning og prosess

Vi bistår våre klienter i alle faser av en tvist, fra tvist oppstår og krav må identifiseres, gjennom forhandlinger, til domstolsbehandling av tvisten. Vi prosederer saker for alle landets domstoler og voldgiftsretter.