Ekspertise

Arbeidsliv

Vi har utstrakt erfaring i å bistå virksomheter og ansatte ved endring og avslutning av arbeidsforhold. Dette kan omfatte nedbemanning og omorganisering, for eksempel ifbm fusjon/fisjon, og ved virksomhetsoverdragelse. Vi bistår også klienter rundt rettigheter og forpliktelser ved konkurs.

Arv og skifte

Bistand i arve- og skiftespørsmål stiller store krav både til faglig og mellommenneskelig forståelse. Slike saker reiser en rekke spørsmål av ulike karakter, både før og etter at en formue skal deles, enten det er mellom arvinger eller ved samlivsbrudd. Våre dyktige advokater har lang og betydelig erfaring på disse områdene.

Compliance

Rygers advokater har betydelig erfaring med opprettelse og etterlevelse av compliance-program. Basert på en innledende analyse av hvilke regelverk som gjelder for din virksomhet og hvilke risikofaktorer som må tas hensyn til, vil vi skreddersy og implementere programmet til din virksomhet.

Eiendomsutvikling

Ryger har målrettet bygget opp et fagmiljø med kompetanse som dekker alle faser innenfor eiendomsutvikling. Rygers arbeid på dette felt hviler på generell og grundig eiendomsfaglig kompetanse. Vi gir kvalifisert juridisk rådgivning basert på solid kommersiell forståelse.

Entreprise, bygg og anlegg

Ryger Advokatfirma har advokater med verdifull og omfattende erfaring fra alle type bygge- og entrepriseprosjekter.

Næringseiendom

Rygers advokater bistår med rådgivning for optimalisering av den faste eiendoms utforming, påfølgende avklaringer iht. plan- og bygningsloven, entreprisegjennomføring til og med sluttoppgjør, seksjonering, transaksjoner og reklamasjonssaker.

Plan og bygg

Ryger har et meget solid team med lang erfaring innenfor fagfeltet plan og bygg. Våre advokater har tidligere jobbet i kommuner, statlig forvaltning og konsulentselskaper og har gjennom dette fått særlig god innsikt i kommunale prosesser og regelverket innen dette spesialfeltet.

Restrukturering og konkurs

Ryger Advokatfirma sin faggruppe for insolvens har lang erfaring og bred kompetanse innenfor de berørte rettsområder når en virksomhet får økonomiske utfordringer. I samarbeid med meget kompetente revisorer og finansrådgivere, bistår vi bl.a. med rådgivning i restruktureringsprosesser. For å opprettholde kontrollen med virksomheten i slike situasjoner, er det viktig å søke kompetent juridisk bistand tidlig.

Transaksjon

Ryger har solid kompetanse med kjøp og salg av faste eiendommer og eiendomsselskaper. I tillegg bistår vi ved transaksjoner innen andre næringsområder, eksempelvis industri, oljeservice, maritime næringer, fiskeri, aquakultur og varehandel.

Tvisteløsning og prosess

Vi bistår våre klienter i alle faser av en tvist, fra tvist oppstår og krav må identifiseres, gjennom forhandlinger, til domstolsbehandling av tvisten. Vi prosederer saker for alle landets domstoler og voldgiftsretter.