Eiendomsutvikling

Ryger har målrettet bygget opp et fagmiljø med kompetanse som dekker alle faser innenfor eiendomsutvikling. Rygers arbeid på dette felt hviler på generell og grundig eiendomsfaglig kompetanse. Vi gir kvalifisert juridisk rådgivning basert på solid kommersiell forståelse.

Våre advokater bistår i reguleringsprosesser med henblikk på forutsigbarhet i offentligrettslige krav og har fokus på rekkefølgebestemmelser og gjennomførbare planer. Ryger har kompetanse på de krav som kan stilles både fra og til offentlig myndighet. Vi sonderer muligheter for regulering og bistår med intensjons- og opsjonsavtaler i tidlig fase utvikling. Vi rådgir strategisk og faglig opp mot Statsforvalter og fylkeskommunale myndigheter.

Rygers advokater har god kompetanse i byggesaker og bistår i alle typer sakstyper, ofte i samarbeid med ansvarlig søker eller som utvidet kompetanse på søkersiden. Vi har bred erfaring innenfor etablering av teknisk infrastruktur og ved utbyggingsavtaler, refusjonssaker og avtaler om finansiering og kostnadsdeling.

For eiendomsbesittere i alle bransjer bistår vi ved bruksendring og utvikling av bestående eiendom og bygningsmasse, ved modernisering og energieffektivisering. Vårt fokus i forvaltning av eiendom er markedsriktig utnyttelse og økt lønnsomhet.

I senere faser bistår Ryger ved matrikulering, seksjonering og øvrig valg av eierform, ved bygging frem mot ferdig bygg, og ved salg, oppgjør og utleie.

Vi utgjør et solid team med juridisk erfaring i saker for eiendomsbesittere og utviklere, entreprenører, rådgivere og offentlig forvaltning. For aktører i eiendomsmarkedet tilbyr Ryger kvalifisert rådgivning basert på kommersiell forståelse.

Partnere

Tilknyttede ressurser