Restrukturering og konkurs

Ryger Advokatfirma sin faggruppe for insolvens har lang erfaring og bred kompetanse innenfor de berørte rettsområder når en virksomhet får økonomiske utfordringer. I samarbeid med meget kompetente revisorer og finansrådgivere, bistår vi bl.a. med rådgivning i restruktureringsprosesser. For å opprettholde kontrollen med virksomheten i slike situasjoner, er det viktig å søke kompetent juridisk bistand tidlig.

Rekonstruksjon (restrukturering) handler om å redde et selskap i alvorlige økonomiske problemer. Formålet er å endre eller snu hele eller deler av selskapets virksomhet, slik at man sikrer videre drift innenfor forsvarlige økonomiske rammer. En vellykket rekonstruksjon vil gi løsninger til det bedre for alle involverte parter. Både eierne, lokalsamfunnet, arbeidstakerne, leverandører og kunder vil komme bedre ut gjennom en vellykket rekonstruksjon fremfor en konkurs.

Selskapet trenger tid for å kunne gjennomføre en slik snuoperasjon på en forsvarlig måte. Det er derfor en stor fordel å ha lagt en realistisk plan for en restrukturering av virksomheten sammen med sine rådgivere før krisen er faktum. Videre er det som regel avgjørende at den rådgiveren som styrer en slik prosess utad både har erfaring med fagfeltet og har stor tillit blant kreditorene.

I mai 2020 fikk Norge en ny lov om rekonstruksjon. Gjennom loven har vi fått en «verktøykasse» som i mye større grad enn tidligere gjør det mulig å redde selskaper fra konkurs. Det er nå mulig å oppnå konkursbeskyttelse under en rekonstruksjonsprosess, der prosessen underlegges domstolsbehandling og -kontroll.

Et selskap kan også gjennomføre frivillige gjeldsforhandlinger med sine kreditorer, utenfor domstolene. I så fall må alle de sentrale kreditorene akseptere dette. Slike prosesser er mindre formelle og mindre kostnadskrevende, og kan derfor være et hensiktsmessig alternativ til en rekonstruksjon.

Restrukturering av en virksomhet krever en rekke juridiske tiltak, eksempelvis valg av selskapsstrukturer, forhandlinger om og strukturering av kapitaltilførsel, egenkapital, fremmedkapital, lån eller hybridkapital f.eks. ansvarlige lån, nedbemanninger, reforhandling av kontrakter, avtaler med kreditorene mv.

Advokatene i Ryger har lang erfaring og bred kompetanse innenfor alle de rettsområder som aktualiserer seg ved en restrukturering. Vi arbeider i team for å sikre gode løsninger. Vi samarbeider med revisorer og finansrådgivere som har særlig kompetanse på området.

Våre advokater har gjennom de siste årene ledet flere utenrettslige rekonstruksjoner med vellykket resultat.

Partnere

Tilknyttede ressurser