Koronapandemien og styreansvar – å lede i krise

23. mars 2020

Alle er påvirket av den pågående koronapandemien, både privatpersoner og næringslivet. Hvordan skal du som styremedlem forholde deg til den pågående situasjonen?

Hvordan påvirker koronapandemien utøvelsen av ditt styreverv?

På samme måte som vi forventer at landets politiske ledelse skal håndtere koronapandemien på et samfunnsnivå, stilles nå nye krav til bedriftenes ledelse.

Uforsvarlig ledelse kan lede til både erstatnings- og strafferettslig ansvar, også under normale omstendigheter. Koronapandemien gjør at vi befinner oss i en ekstraordinær situasjon. Dette skjerper kravene til ledelsen.

Det er avgjørende at ledelsen tar forsvarlige grep for å beskytte aksjonærenes, de ansattes og kreditorenes interesser, samt sørger for at bedriften opererer innenfor de rammer som til enhver tid oppstilles av myndighetene.

Noen sentrale temaer for styret

Sikre nødvendig ledelse

Det første styret bør gjøre i disse dager er å innkalle til et ekstraordinært styremøte hvor koronapandemiens betydning for bedriften er tema. Deretter må det avholdes styremøter når det er påkrevd.

Styret må blant annet skaffe seg oversikt over bedriftens situasjon og myndighetenes nye lovgivning og tiltak, sørge for nødvendige handlings- og beredskapsplaner, følge opp bedriftens tiltak, sørge for tilstrekkelig informasjon til aksjonærene, samt holde seg løpende orientert om situasjonen.

Det er i krevende tider ekstra viktig at man overholder formelle krav til saksbehandling. Dette betyr for eksempel at man er nøye med å føre protokoll i styremøtene slik at man får dokumentert de vurderinger som er gjort. Dermed sikrer man at man i ettertid ikke kan bli beskyldt for å ha unnlatt å foreta vurderinger. Som styremedlem har man en betydelig skjønnsmargin til å gjøre feilvurderinger i god tro. Å unnlate å foreta vurderinger er derimot noe man lettere vil kunne bli holdt rettslig ansvarlig for.

Sikre liv og helse

Prioritet nummer én bør være å sikre liv og helse både for ansatte og kunder/samarbeidspartnere. Myndighetene utsteder i disse dager en rekke forskrifter og veiledninger som det er viktig at bedriftens styre sørger for at følges. I den grad bedriftens virksomhet må tilpasses for å følge de smittevernstiltak myndighetene har fastsatt, bør dette gjøres.

Sikre produksjon

Det bør foretas en risikoanalyse av hvordan bedriftens produksjon vil kunne påvirkes av koronapandemien. Har man leverandører man er avhengig av bør det foretas en nærmere avklaring av hvordan de påvirkes. Dersom man ser en risiko i dette bør det gjøres sonderinger for å sikre alternative leveranser, dersom ens vanlige leverandørers kapasitet vil kunne begrenses.

Sikre forsvarlig egenkapital og likviditet tilpasset situasjonen

Aksjelovens §3-4 stiller krav om at bedrifter til enhver tid skal ha en forsvarlig egenkapital og likviditet. Å sørge for tilstrekkelig likviditet ligger i kjernen av styrets oppgaver. Styret plikter å ta grep dersom likviditeten synker mot det uforsvarlige.

Koronapandemien innebærer at risikoen ved de fleste bedrifters virksomhet har økt betraktelig. Dette kan tilsi et økt behov for egenkapital eller likviditet. Det er i denne sammenheng viktig å være oppmerksom på de stadig voksende krisetiltakene iverksatt av det offentlige for å bøte på den nåværende situasjonen. HP har oversikt over disse tiltakene og kan bistå med å vurdere hva som kan være relevant for din bedrift. Alternativet til å kapitalisere opp, er at man unnlater å påta seg en risiko man ellers ville tatt, eventuelt at man reduserer bedriftens aktiviteter.

Dersom styret ikke klarer å sikre nødvendig likviditet, skal selskapet normalt foreslås oppløst. Dersom dette ikke skjer vil styret kunne havne i ansvar. Det er likevel slik at bedriftens ledelse har en betydelig skjønnsmargin hva gjelder å forsøke å redde bedriften fra konkurs. Et slikt redningsforsøk må foregå på et forsvarlig avklart grunnlag.

Ryger har advokater med betydelig erfaring i å bistå styrer med å foreta forsvarlige valg i vanskelige situasjoner. Vi bistår også jevnlig kreditorer som ønsker å fremme krav om dekning av tap oppstått på grunn av en uforsvarlig ledelse av selskap.

Del denne artikkelen

Kontaktperson