Økonomiske brottsjøer er tyngende, men sørg for å unngå unødig havari!

6. september 2023

Man standing in boat on rough seas, looking for a light.

Næringslivet opplever for tiden lavkonjunktur innenfor flere bransjer. En rekke virksomheter opplever betydelige økonomiske utfordringer som følge av markedssvikt. Dessverre ser vi også at konkurstallene i bransjen stiger urovekkende.

Ny lov kan hjelpe

For virksomheter som enten har eller i overskuelig fremtid ser at man vil få alvorlige økonomiske problemer finnes der en vei utenom konkurs. Etter utbruddet av covid-19 epidemien vedtok nemlig Stortinget en lov som gjør det enklere enn tidligere å få til en gjeldsordning med sine kreditorer. Lovens løsning er  at man i regi av tingretten kan få åpnet forhandlinger om rekonstruksjon. Dersom tingretten beslutter å åpne slike forhandlinger for et selskap, er man gjennom loven beskyttet mot konkurs i forhandlingsperioden.

En grunntanke for loven er at kreditorene nesten alltid vil være bedre tjent med en rekonstruksjon fremfor en konkurs i et selskap. En konkurs gir i de fleste tilfeller svært lite eller intet til de ordinære kreditorene, samtidig som virksomheten likvideres.

Hvordan rekonstruksjon foregår

Ved åpning av rekonstruksjon oppnevnes det en rekonstruktør – en erfaren insolvensadvokat – og som oftest en borevisor og et rekonstruksjonsutvalg. Det er vesentlig å merke seg at selskapets ledelse beholder rådigheten over sin virksomhet under forhandlingene. Rekonstruksjonsutvalgets primære rolle er å føre tilsyn med virksomheten mens forhandlingene pågår og å bistå ledelsen i forhandlingene. En del disposisjoner kan likevel ikke foretas uten etter samtykke fra rekonstruktøren.

Loven i praktisk bruk

Loven er relativt lite kjent, men erfaringene med den nye ordningen er gode. De fleste av de selskapene som til nå har gjennomført rekonstruksjonsforhandlinger har oppnådd stadfestede akkordløsninger. De har derved unngått konkurs. En stadfestet løsning innebærer at selskapet kan fortsette sin virksomhet med en nedskalert gjeldsbyrde, samtidig som man gjennom prosessen har fått sanert ulønnsomme kontrakter. Loven har vist seg effektiv av flere årsaker. For det første omfattes offentlig gjeld (typisk merverdiavgift). Videre åpner loven for å pantsikre ny gjeld, f.eks. til finansiering av driften under forhandlingene. Loven oppstiller heller ikke krav til minimumsdividende. Et viktig poeng er også at den gir relativt praktiske regler for gjennomføringen.

En rekonstruksjon kan bl.a. gå ut på betalingsutsettelse (moratorium), prosentvis reduksjon av gjelden (frivillig eller tvungen akkord), omgjøring av gjeld til egenkapital, salg av hele eller deler av virksomheten, salg av eiendom etc.

Hvordan loven har fungert så langt

Per 8. juni 2023 var det på landsbasis blitt åpnet i alt 65 rekonstruksjonsforhandlinger. Av disse var 31 vellykkede, i den forstand at de var blitt stadfestet av tingretten, mens 17 forhandlinger fortsatt pågikk. Kun 17 forhandlinger var «mislykkede», i den forstand at selskapene ble tatt under konkursbehandling. 

En fellesnevner – og i våre øyne et vilkår – for en vellykket rekonstruksjon er at virksomhetens ledelse ser muligheten og søker profesjonell hjelp mens man fortsatt har økonomisk handleevne – altså før kassen er tom. Da er det for sent! Altfor ofte ser man at ledelsen så å si stikker hodet i sanden og håper at problemene forsvinner av seg selv, noe de sjelden gjør. Følgen av slik adferd er ofte konkurs.

Fordelene med å begynne prosessen i tide

Ved å søke bistand hos advokater med kompetanse innenfor insolvens i tide, vil man ha en rådgiver i prosessen. Man vil da kunne «preppe» gode løsninger i forkant av en rekonstruksjon, for å legge til rette for et godt samarbeid med rekonstruksjonsutvalget.

Dersom man er ute i god tid og planlegger/forbereder en begjæring om rekonstruksjon mens selskapet fortsatt har et visst økonomisk handlingsrom, vil muligheten for å lykkes være gode. Fordelene ved at virksomheten får leve videre er mange: eierne får beholde restverdiene, arbeidsplasser sikres og samfunnsinteressene rundt en virksomhet ivaretas.

Kostnadene ved en rekonstruksjon varierer med virksomhetens omfang og kompleksitet. Tingretten vil normalt kreve deponert et forskudd på minimum kr 300 000 til dekning av omkostninger. Som oftest vil nok kostnadene være en del høyere enn dette.

Ryger Advokatfirma AS har bistått i flere rekonstruksjonsprosesser og har et av Vestlandets største og mest kompetente fagmiljøer innenfor insolvens. Ta gjerne kontakt med oss, gjerne også for en uforpliktende prat.

Del denne artikkelen

Kontaktperson