Arv og skifte

Bistand i arve- og skiftespørsmål stiller store krav både til faglig og mellommenneskelig forståelse. Slike saker reiser en rekke spørsmål av ulike karakter, både før og etter at en formue skal deles, enten det er mellom arvinger eller ved samlivsbrudd. Våre dyktige advokater har lang og betydelig erfaring på disse områdene.

Før eller senere vil mange av oss møte utfordringer knyttet til arv og/eller fordeling av verdier i dødsbo som vil kreve kvalifisert juridisk bistand.

Mange av oss vil også komme i en situasjon med samlivsbrudd, det være seg mellom ektefeller eller samboere, hvor det vil finnes utfordringer knyttet til deling av det partene eier.

Selv om man håper å unngå slike situasjoner, eller at man tror man skal klare å løse problemene selv, vil det svært ofte være fornuftig at man i forkant søker å sikre de involverte sine rettigheter på en best mulig måte dersom det verste skulle skje.

Reglene om arv og skifte av dødsbo og reglene som gjelder det økonomiske oppgjøret mellom partene ved samlivsbrudd er kompliserte, og kan ofte representere alvorlige mellommenneskelige utfordringer. Dette stiller høye krav til partenes rådgivere, både på et faglig og personlig nivå.

Ryger Advokatfirma AS har meget dyktige advokater med lang erfaring på disse feltene.

Foruten generell rådgivning, bistår våre advokater blant annet med

  • Oppretting av testamenter og fremtidsfullmakter
  • Planlegging og gjennomføring av generasjonsskifter der det er næringsvirksomhet involvert
  • Etablering av ordninger som beskytter mot at kreditorer tar beslag i arvede eiendeler (privat forbud mot utlegg)
  • Skifte av dødsbo, både ved privat og offentlig skifte
  • Problemløsninger knyttet til dødsboskifte av landbrukseiendommer, herunder bistand innenfor odels- og åsetesretten
  • Utarbeiding av ektepakter og samboeravtaler
  • Økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd
  • Internasjonale skifteoppgjør både ved samlivsbrudd og dødsfall

Partnere

Tilknyttede ressurser