Avfallsfrie byggeplasser – dialogen er i gang!

25. april 2019

Samspill mellom byggherrer, entreprenører og leverandører skal bidra til at Norge når sine forpliktelser etter Paris-avtalen. For leverandørmarkedet vil reduserte utslipp kunne gi økonomisk gevinst.

Før påske var byggebransjen samlet hos NHO for å kickstarte dialogen rundt løsninger og kommende krav for avfallsfrie byggeplasser. Flere betydningsfulle byggherrer er del av fellesinitiativet. Disse ønsker samspill med markedet for å finne løsninger på den store klimautfordringen.

Hvorfor er avfall fra byggeplass satt på dagsorden?

Hvert år genereres det omtrent 1,8 millioner tonn avfall fra aktivitet i norsk byggebransje. Dette utgjør hele 14 prosent av landets totale avfall, og 5 prosent av dette kommer fra prosesser med å etablere helt nye bygg. Rundt halvparten av utslippene fra disse nybyggene kommer fra materialer. Bransjen har allerede fokus på høy grad av kildesortering, og der har aktørene kommet langt. Men er det også mulig å redusere mengden av det som må sorteres?

Arbeidet for avfallsfrie byggeplasser handler om å utvikle en produksjon som ikke genererer avfall, hverken på byggeplassen eller ute hos produsenten. Byggherrene er klare i sin tale – de vil stille krav om avfallsfrihet fra 2022 og belønne de aktørene som bidrar til å utvikle gode og egnede løsninger.

Løsningene som må til for å nå målet vil bli utviklet av bransjen i fellesskap. Entreprenører og leverandører oppfordres til å tenke nytt for å etablere ny teknologi, nye prosesser og nye produktløsninger.

Utvikling kan gi senere konkurransefordel og lønnsomhet

Med etablering av nye løsninger er det klart at leverandørmarkedet tenker på egen økonomi og risiko. Da en av byggherrene stilte markedet spørsmål om reduksjon i mengden avfall ville gi en økonomisk gevinst, svarte 72 prosent bekreftende. Byggherrene som står bak initiativet har et budsjett på til sammen 22 milliarder kroner for 2019 alene. Etableringsfasen er imidlertid krevende og risikofylt, og dette er noe av bakgrunnen for at Innovasjon Norge er med på laget med sine finansieringsordninger for utviklingsfasen.

Den største gulroten for leverandørene som kaster seg inn i dialogen og utviklingen, er muligheten for at løsningen senere etterspørres. Konkurransefordelen og lønnsomheten vil kunne bli et faktum. Det at økt bærekraft kan gi redusert kostnad ga Skanska et godt eksempel på under dialogkonferansen. Med gjennomsnittlig svinn for trelast på 25 prosent er potensiell kostnadsbesparelse beløp som vil utgjøre en forskjell på bunnlinja. I tillegg vil en 50 prosent reduksjon av trelast som går til svinn kunne gi i en besparelse på 430 tonn CO2e pr år.

Dialogen er i gang

Noen byggherrer er allerede i gang. Sandnes Eiendomsselskap KF har hatt dialog med leverandørmarkedet omkring temaet, og har benyttet innspillene i to senere konkurranser. I kontraktene ble nullpunktet for avfallsreduksjon på 40 kg/kvm mot dagens avfallsnivå som ligger på cirka 60 kg/kvm. Beregningen av avfallet ble definert etter avfall som ble tatt ut av byggeplass, inkludert avfallet som går til gjenvinning. Klarer entreprenøren å minimere avfallsmengden til under 40 kg/kvm, vil dette gi en økonomisk fordel basert på gitte beløpsintervaller. Eksempelvis vil en reduksjon ned til 20 kg/kvm gi en belønning på 750 000 kroner. Dette betyr at entreprenøren potensielt kan få økonomisk kompensasjon i tillegg til kostnadsbesparelser for avfallshåndtering.

Vinn-vinn for klima og næringsliv

Det å gjøre business som samtidig bidrar til at samfunnsutfordringer løses, er en ren vinn-vinn-situasjon. Er du entreprenør, leverandør eller produsent bør en benytte sjansen til å delta i dialogen. Byggherrenes invitasjon gir mulighet til å være med på å oppstille egnede krav og prosesser som fungerer, men dette krever faktisk deltakelse. Er du underentreprenør eller en mindre produsent, så ta din plass i dialogen. Når kravene først er satt vil det være mindre mulighet til å påvirke.

Resultatet av dialogen vil munne ut i at den enkelte byggherre stiller egne krav basert på dialogen, nye løsninger og det spesifikke prosjektet. Entreprenører og leverandører bør allerede på tilbudsstadiet tolke anskaffelsesdokumentene slik at kravene er forstått. For entreprenører og leverandører som har aktører under seg i kontraktskjeden, vil det være viktig å regulere byggherrens krav nedover for å sikre at disse overholdes og at målene nås.

Vi oppfordrer til å benytte dialogfasen til å fremheve det som er viktig for din posisjon, og ikke minst til å være med på å utvikle morgendagens løsninger for bransjen

Del denne artikkelen