Byggeforbud i strandsonen ble stortingsmat

24. april 2017

Default Ryger image

I flere år har det rådet uenighet mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Sivilombudsmannen om rekkevidden av byggeforbudet i strandsonen og eldre reguleringsplaner.

Sivilombudsmannen uttalte i 2015 at det gjeldende byggeforbudet i strandsonen også gjelder for reguleringsplaner som er eldre enn 2008. Nylig slo Stortinget fast at denne forståelsen skal følges.

Forbudet mot tiltak i 100-metersgrensen gjelder med mindre det i kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplaner er fastsatt en annen byggegrense, jf. plan- og bygningsloven § 1-8.

Rekkevidden av byggeforbudet ble vurdert i SOM-2014-2809, hvor Sivilombudsmannen (SOMB) tok stilling til hvorvidt byggeforbudet også gjelder for eldre reguleringsplaner, vedtatt før plan- og bygningsloven av 2008. Dette ble besvart bekreftende, slik at byggeforbudet kunne gjøres gjeldende for eldre reguleringsplaner uten byggegrense. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) stod imidlertid fast på at forbudet i annet ledd ikke gjaldt for eldre planer, og meldte til landets fylkesmenn om å følge den sistnevnte forståelsen. Sivilombudsmannen sendte derfor særskilt orientering til Stortinget om at KMD ikke fulgte SOMB sine uttalelser. SOMB la i sin orientering vekt på at byggeforbudet ble innført allerede i lov av 1965 og intensjonen med forbudet fremgikk klart av forarbeidene til plan- og bygningsloven av 2008.

Som en tilsynelatende respons foreslo Kommunal- og moderniseringsdepartementet sommeren 2016 flere endringer i plan- og bygningsloven. Ett av punktene var å lovfeste deres tolkning av plan- og bygningsloven § 1-8, som innebar at byggeforbudet i pbl. § 1-8 ikke kunne gjøres gjeldende for eldre reguleringsplaner vedtatt før 2008.

Da lovforslaget var oppe til behandling i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget i februar 2017, ble KMD sin tolkning skrinlagt. Flertallet i komiteen uttalte at hensikten med «dagens bestemmelse i § 1-8 er å hindre ytterligere byggeaktivitet i 100-metersbeltet, og at dette bør gjelde for alle planer». Videre uttalte komiteen at «Sivilombudsmannens tolkning av at eldre planer uten byggegrense ikke skal gå foran ny plan i strandsonen, er i tråd med prinsippene om byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjø». Flertallet gikk deretter imot regjeringens foreslåtte endring av pbl. § 34-2.

I en etterfølgende tolkingsuttalelse fra KMD den 8. mars 2017 til landets fylkesmenn ble det derfor formidlet at «byggeforbudet i 100-meters beltet langs sjøen vil gjelde for byggeområder avsatt i tidligere vedtatte planer, dersom det ikke er fastsatt byggegrense».

Saken har betydning for alle byggetiltak som ligger i 100-metersbeltet mot sjø i reguleringsplaner som er eldre enn fra 2008. Det er nå enighet om at det enten må foreligge regulert byggegrense eller søkes om dispensasjon fra byggeforbudet. Konsekvensen av de allerede utbygde tiltak i strid med denne forståelsen er ikke avklart.

Del denne artikkelen