Byggherreforskriften – endringer i byggherrens plikter

23. mars 2021

Har du kontroll på dine plikter etter byggherreforskriften? Den 11. september 2020 ble det nemlig vedtatt en rekke endringer forskriften. Disse trådte i kraft 1. januar 2021. Les nedenfor å få en oversikt over hovedpunktene i endringene samt hvor du finner den nye forskriften.

Forskriften er fra 2010, og har med unntak av noen mindre endringer fra 2016, ikke vært revidert de siste ti årene. Den var derfor moden for oppdatering. Endringene trådte i kraft 1. januar 2021.

Forskriftsendringene er i hovedsak en tydeliggjøring av de eksisterende kravene som gjelder for byggherre. Introduksjonen av mer omfattende dokumentasjonsplikt, kompetansekrav for koordinator og byggherres representant og byggherres plikt til å påse samhandling mellom aktørene er sentrale endringer som gir praktiske konsekvenser. Særlig for byggherrer uten omfattende egen prosjektorganisasjon er det sentralt å ha rådgivere og medhjelpere som er oppdatert på disse endringene. De vedtatte endringene finner du her­!

Noen av de mest sentrale endringene

Det er foretatt en tydeliggjøring av byggherrens generelle plikter, jf. § 5. Det er presisert at byggherre har tilretteleggings- og koordineringsplan gjennom hele prosjektet. Dette innebærer at det er byggherre som må påse at aktørene i prosjektet følger opp pliktene sine etter forskriften, og som skal tilrettelegge for dialog og samhandling mellom aktørene. Forskriften har imidlertid ikke bestemmelser om hvordan dette skal oppfylles. En nærliggende mulighet er at byggherre utarbeider rutiner for koordinering, og følger opp HMS-arbeidet i byggemøter.

Det er presisert at det er byggherre som har ansvar for HMS-hensyn for de arkitektoniske, tekniske og organisasjonsmessige valgene i prosjektet. Risikoforholdene skal kartlegges, og det skal legges planer for å redusere eller fjerne risikoen. Dette skal dokumenteres. Samtidig pålegges byggherren en dokumentasjonsplikt for hvor mye tid som er satt av til prosjektering og utførelse. Tidspress er en sentral faktor når det gjelder skader på arbeidsplassen, og hensikten er å sikre at byggherre legger opp til en realistisk fremdriftsplan.

Endringene i forskriften griper også inn i tilbudsgrunnlaget som byggherren utarbeider til entreprenørene. Nå heter det at de risikoforhold som til da er avdekket og ikke fjernet skal innarbeides i tilbudsgrunnlaget, jf. § 6. Det vil trolig entreprenørens arbeid med å prise risikoreduserende tiltak og kan således være med på å redusere usikkerheten i prosjektet, til fordel for både byggherre og entreprenør.

Videre er byggherres plikter til å utarbeide og tilgjengeliggjøres plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø tydeliggjort i § 7. Det er presisert at byggherre skal sørge for at arbeidsgivere er gjort kjent med planen, og at de får beskjed ved endringer.

Kompetansekravene endret

Kompetansekravene er også justert. Byggherre må vurdere fra prosjekt til prosjekt om koordinator har den rette kompetansen for å følge opp prosjektet. Det stilles også krav til at byggherres representant skal ha den rette HMS-kompetansen for prosjektet. Byggherre har plikt til å følge opp både byggherres representant og koordinator, og oppfølgingen skal dokumenteres.

Avslutningsvis kan vi opplyse at det som følge av endringene er presisert at SHA-koordinator og representant for byggherre skal være uavhengige – det skal unngås rollekonflikt og uheldige bindinger. Det innebærer at rollene ikke kan gå til eksempelvis totalentreprenør.

Ved spørsmål – ta kontakt med oss for konkret veiledning og oppfølging.

Del denne artikkelen