Endringer på skatt- og avgiftsområdet fra 2018

12. januar 2018

I 2017 ble det vedtatt flere skatte- og avgiftsendringer med virkning fra 1. januar 2018. Noen av endringene gjelder satser, mens andre innebærer innholdsmessige endringer. Nedenfor redegjøres det for de viktigste endringene.

Endringer i satser og beløpsgrenser

  • Satsen for selskapsskatt og for alminnelig inntekt reduseres fra 24 pst. til 23 pst. Selskaper som omfattes av finansskatten viderefører en sats på 25 pst. også i 2018.
  • Lønnsveksten i 2018 anslås til 3 pst. Innslagspunktene for når trinnskatt slår inn, økes med 3 pst. Trinnskatten økes noe (fra 0,5 pst. – 0,9 pst.) i 2018.
  • Lav merverdiavgiftssats økes fra 10 pst. til 12 pst. Satsen gjelder persontransport mv., transport av kjøretøy på fartøy, utleie av rom i hotellvirksomhet, kino, kringkastingstjenester, adgang til museer, fornøyelsesparker og til idrettsarrangementer.
  • Oppjusteringsfaktoren for aksjeinntekter økes fra 1,24 til 1,33. Dette innebærer at effektiv skattesats for aksjeutbytte og aksjegevinst/tap økes til 30,59 pst. Samlet skattlegging av selskap og aksjonær beholdes på samme nivå som i 2017, dvs. 46,6 pst.
  • Grensen for når frivillige organisasjoner skal betale arbeidsgiveravgift økes fra 600 000 kroner til 700 000 kroner for organisasjonenes totale lønnsutgifter, og fra 60 000 kroner til 70 000 kroner for lønnsutbetalinger per ansatt.
  • Grensen for fradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner økes fra 30 000 kroner til 40 000 kroner.
  • Fra 2018 reduseres satsen for friinntekt i særskatten for petroleumsvirksomheten fra 5,4 pst. til 5,3 pst. Endringen får virkninger for kostnader som er pådratt fra 1. januar 2018.

Materielle endringer

Formueskatt

Det er vedtatt å øke verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler til 20 pst. i 2018. Bunnfradraget på kr 1 480 0000 videreføres. Endringen trådte i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2017 og gjelder også for 2018.

Skatteklasse 2 bortfaller

Det gis fra 2018 kun personfradrag i klasse 1. Dette innebærer at det høyere personfradraget gitt til ektefeller som skattlegges under ett bortfaller. Skattetrykket skjerpes i de tilfeller hvor en av ektefellene ikke jobber eller har lav inntekt.

Innskjerping i adgangen til å få pendlerfradrag

Fradragsrett for merkostnader til kost og losji oppheves for pendlere med muligheter til å oppbevare og tilberede mat i pendlerboligen. Dekker arbeidsgiver slike merkostnader til kost og losji, skal dekningen fra 2018 skattlegges som lønn.

Dersom det ikke er mulig å tilberede og oppbevare mat i pendlerboligen, vil det være fradragsrett, men fradraget er i så fall tidsbegrenset til 24 måneder.

Arbeidsgiveravgift – differensierte satser gjeninnføres for foretak med transport og energiaktiviteter

Norge måtte fjerne deler av energi- og transportsektorene fra den generelle ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift 1. juli 2014 på grunn av endringer i ESAs regionalstøtteretningslinjer i 2014. Europakommisjonen og ESA vedtok i 2017 endringer i gruppeunntaksforordningen og har nå akseptert de norske forslagene om å tillate driftsstøtteordninger i tynt befolkede områder.

Avvikling av skattefritaket for korttidsutleie av egen bolig

Tidligere har korttidsutleie av egen bolig vært skattefritt. Dette gjelder ikke lenger. Leieinntekt fra utleieforhold som varer mindre enn 30 dager, skal fra 2018 skattlegges som kapitalinntekt. Dersom utleien er så omfattende at den i seg selv anses som virksomhet, skal inntektene beskattes som virksomhetsinntekt.

Begrenset tapsfradrag når utbytteutdeling er skattefritt etter skatteavtale

Fra og med 12. oktober 2017 begrenses adgangen til å få tapsfradrag dersom utdelingen anses som skattefritt utbytte hos mottaker. Regelendringen er et ledd i å motvirke uønsket skatteplanlegging over landegrenser. Et eventuelt beregnet tapsfradrag skal reduseres med utdelinger som har vært fritatt for beskatning etter en skatteavtale i aksjonærens eiertid, begrenset til de siste ti år. Det er ingen tilsvarende endring ved beregning av gevinst.

Konsernbidrag kan gis til utenlandsk selskap med underskudd fra tidligere virksomhet i Norge

Det er fra og med inntekståret 2018 åpnet for å avgi konsernbidrag med skattemessig virkning til selskap hjemmehørende innenfor EØS som har underskudd fra tidligere virksomhet i Norge. Dersom slikt konsernbidrag avgis, vil fradraget være begrenset til mottakers fremførbare underskudd. Ved denne endringen fjernes usikkerheten knyttet til om begrensningen i konsernbidragsreglene er forenlig med den frie etableringsretten under EØS-avtalen.

Skattlegging av opsjoner til ansatte i små oppstartselskap

Det er vedtatt en ny ordning for beskatning av opsjoner til ansatte i små nyetablerte oppstartsselskaper. Skattepliktig fordel ved tildeling av slike opsjoner som ikke overstiger kr 500.000 skal som hovedregel først skattlegges når aksjene realiseres. Etter tidligere regler skulle skattlegging skje når opsjonen ble innløst. Den nye ordningen er begrenset til personer tiltrer stilling og mottar opsjoner i oppstartsselskaper 1. januar 2018 eller senere. Det er flere vilkår knyttet til selskapets virksomhet for at den ansatte skal kunne nyte godt av utsatt beskatningstidspunkt.

Skogbruk

Forvaltningspraksis for virksomhetsvurderingen for skog etter skatteloven ble lagt om fra og med inntektsåret 2016. Omleggingen innebar at flere små skogbruk ikke lenger ble ansett å drive næringsvirksomhet. For at den skatte- og avgiftsmessige vurderingen av når det foreligger virksomhet skal være lik, endres forvaltningspraksis for virksomhetsvurdering av skog etter merverdiavgiftsloven fra 2018. For å unngå at det oppstår plikt til å tilbakeføre tidligere fradragsført merverdiavgift på kapitalvarer er det vedtatt en overgangsregel hvor skogbrukere som slettes fra Merverdiavgiftsregisteret blir fritatt fra justeringsplikt for tidligere fradragsført inngående merverdiavgift.

Skattefritak for gevinst ved vern etter markaloven

Fra 2018 vil fritaket for gevinstbeskatning ved vern etter naturmangfoldloven få tilsvarende anvendelse ved vern etter markaloven.

El-biler

Rabatten ved beregning av skattepliktig fordel av elbil som firmabil reduseres til 40 pst. Det er vedtatt at avgiftsfritaket for el-biler videreføres i 2018. Det er videre vedtatt et nytt fritak for omregistreringsavgift for el-biler. Endringene forutsetter at de blir godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA).


Forslag til sentrale endringer som er utsatt til 2019

Rentefradragsbegrensning

Finansdepartementet la i 2017 frem et høringsnotat med forslag om utvidelse av rentefradragsbegrensingsreglene til å gjelder eksterne renter for selskaper i konsernforhold. Det ble samtidig foreslått å innføre unntaksregler for å skjerme ordinære låneforhold. Etter høringsrunden ble det pekt på at unntaksreglene er kompliserte å anvende, og at rentefradragsrammen og terskelbeløpet for å anvende regelen må økes. Departementet ønsker å vurdere forslaget på ny og utvidelsen utsettes til 2019 i påvente av nytt forslag.

Kildeskatt på utbytte – strengere dokumentasjonskrav

Det ble i 2017 foreslått nye regler om dokumentasjonskrav for utenlandske aksjonærer i norske selskaper. For å hindre at det skal trekkes 25 pst. kildeskatt skulle nye dokumentasjonskrav innføres. De nye dokumentasjonskravene er utsatt til 2019. Det innebærer at de som berøres av endringene får mer tid på å forberede seg. I den grad det allerede er søkt om forhåndsgodkjennelse, trengs det ikke søkes på nytt. Planlegges det å søke om forhåndsgodkjennelse, har departementet uttalt at en kan forholde seg til det forslaget som foreligger ved utarbeidelse av søknad.

Del denne artikkelen