Er det virkelig takst- og advokatbransjens skyld?

22. juni 2018

Fagrådet for våtrom har gått hardt ut mot takst- og advokatbransjens rolle ved spørsmål om mangler ved våtrom. Fagrådet mener advokater og takstmenn dramatiserer sakenes innhold, og bruker unødvendig mye ressurser. Det påstås at våtrom er blitt den «nye gullkalven» for bransjen.

Det er viktig å ha klart for seg at takstmenn og advokater har vidt forskjellige roller og oppgaver i de aktuelle sakene. Takstmenn skal gjennomføre en objektiv vurdering av den påberopte skaden. Advokaten skal ivareta klientens interesser på best mulig måte i den enkelte sak, uavhengig av om han måtte representere byggherren, entreprenøren eller sluttkunden.

Til klientens beste

Vi er for så vidt helt enige med Fagrådet i at antall unødvendige tvister bør begrenses og ressursbruken bør stå i forhold til sakens tvistesum. Et fremsatt krav skal selvsagt være velfundert. Begrensning av kostnader er viktig, og det bør tilstrebes å søke minnelige løsninger der det er rom for det. Det er likevel ikke advokatens rolle å være dommer i sakene. Fokuset til advokaten skal være til klientens beste.

Strenge krav til ansvarlige foretak

Det er svært viktig at den som bygger, eller etablerer/pusser opp eksisterende våtrom, stiller krav til at prosjekterende- og utførende foretak utfører arbeidet i tråd med gjeldende byggteknisk forskrift (TEK), og får oversendt dokumentasjon på dette. I de tilfeller der badet ikke er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, anbefales det likevel at byggherre krever dokumentasjon på at kravene er oppfylt.

Gjeldende TEK-krav

Gjeldende TEK stiller som kjent funksjonskrav til våtrom og rom med vanninstallasjoner. Funksjonskravet angir det overordnede formålet eller oppgaven som skal oppfylles i det ferdige byggverket. For våtrom fremgår det at våtrom skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår skade på konstruksjoner og produkter på grunn av bruksvann, vannsøl, lekkesjevann og kondens. Det stilles også øvrige krav til våtrommet, blant annet krav til at rommet skal ha sluk, at gulvet skal ha tilstrekkelig fall til sluk med videre.

Hvordan ytelseskravene nærmere bestemt skal oppfylles, er definert i veilederen til bestemmelsene, gjennom pre aksepterte løsninger. Som hovedregel bør pre aksepterte løsninger anvendes, da disse utvilsomt oppfyller funksjonskravet i bestemmelsene. Alternativt må foretakene dokumentere at funksjonskravene er oppfylt basert på analyse med tilhørende dokumentasjon.

Dersom våtrom bli prosjektert og utført i samsvar med gjeldende TEK, vil man kunne unngå mangler og reklamasjoner. Vi er enig med fagrådet i at kravene til våtrom er blitt strengere de siste årene. Prosjekterende, utførende og kontrollerende fag må forholde seg til endringene. En stor økning av tilfeller av lekkasje og fuktproblemer på våtrom, med tilhørende tvister, har resultert i skjerpede krav. Viktigheten av godt våtroms arbeid som utføres av kvalifiserte foretak underbygges også med kravet til obligatorisk uavhengig kontroll av søknadspliktige våtrom.

Hvordan redusere konfliktnivået?

Så lenge prosjekterende, utførende og kontrollerende forholder seg til byggteknisk forskrift, også i de tilfellene våtrom ikke er søknadsplikt, bør antall reklamasjonssaker være en synkende trend. Her er det svært viktig at foretakene er påpasselig med å dokumenterer gjennom ansvarsretter,
samsvarserklæringer og kontrollerklæringer, hvilket ansvarsområde det enkelte foretak har ansvar for, samt at det er utført i samsvar med forskriftens krav.

Dersom det er flere foretak som har ansvar innenfor samme fagområde, bør ansvarlig foretak for eksempel i samarbeid med ansvarlig søker, tydelig definere grensesnittet mellom de ulike foretakenes arbeid. Da kan man ved en eventuell mangel kunne se på ansvarsretterklæringene og se hvilket foretak som erklærte ansvar for hva.

Dersom det utføres arbeid i strid med TEK, og det ikke er gitt dispensasjon eller fravik fra kravene, er det på det rene at dette vil genere arbeid for advokater og takstmenn. Viktigheten av å følge forskriften og gjeldende krav er derfor sentralt i arbeidet med å redusere konfliktnivået knyttet til våtrom.

Denne kommentaren ble først publisert i VVS aktuelt.

Del denne artikkelen

Kontaktperson