Erstatningskrav mot det offentlige – skal man avvente utfallet av den forvaltningsmessige klageprosessen? Når starter foreldelsesfristen å løpe?

10. mars 2022

Borgarting lagmannsrett skal snart ta stilling til et prinsipielt viktig spørsmål i en sak hvor Ryger Advokatfirma representerer to tidligere finansrådgivere, som har anlagt erstatningssak mot staten. Dette er en interessant sak for alle som mener seg utsatt for urett av det offentlige, der det har påført dem et økonomisk tap. Spørsmålet er om foreldelse av slike erstatningskrav kan skje før den forvaltningsmessige klageprosessen har avklart om det er begått feil. Retten vil også ta stilling til om staten har plikt til å veilede borgerne om mulig foreldelse av denne type erstatningskrav.

Saken gjelder et erstatningskrav for tapt arbeidsfortjeneste over flere år for to tidligere finansrådgivere, som fikk sin svært lønnsomme næringsvirksomhet ødelagt grunnet feil begått av Skatteetaten. Saken startet i 2011 da Skatteetaten fattet vedtak om etterberegning av merverdiavgift og tilleggsavgift for en faktura utstedt i forbindelse med et utbyggingsprosjekt. Skatteetaten satte umiddelbart i gang en utleggsprosess, samt tvangssalg av finansrådgivernes eiendommer. Tilleggsavgift regnes som straff og er derfor omdømmemessig belastende. Utleggene førte til at finansrådgivernes kredittverdighet ble ødelagt, og tilliten deres i markedet ble hardt rammet av saken. Vedtaket innebar derfor i praksis at finansrådgivernes mulighet til å drive med investeringer og rådgivning ble umuliggjort over natten.

I 2014 klarte finansrådgiverne å overbevise Klagenemnda for Merverdiavgift og Skattedirektoratet, at vedtaket som ble fattet i 2011 var ugyldig. Dette førte til at Skatteetaten, kort tid etterpå fattet et nytt vedtak om at finansrådgiverne i stedet skyldte skatt for den samme fakturaen, og som det da var fastslått ikke var avgiftspliktig. Også dette vedtaket ble kjent ugyldig i desember 2017.

Virksomheten finansrådgiverne hadde drevet hadde ligget brakk siden det første vedtaket i 2011. Det ble derfor startet en prosess med forhandlinger med Skatteetaten for å få tilkjent erstatning for tapet av arbeidsfortjeneste de var påført gjennom den ødelagte virksomheten. I juli 2019 avslo Skatteetaten erstatningskravet og viste til at dette uansett var foreldet.

Oslo tingrett kom ved dom av 10. september 2021 frem til at erstatningskravet var foreldet.

Staten har i denne saken anført at det er det opprinnelige vedtakstidspunktet, som er utgangspunktet for foreldelsesfristen på tre år, jf. foreldelsesloven § 9 nr. 1.  Dette innebærer at staten mener at privatpersoner og selskap ikke har anledning til å avvente utfallet av den forvaltningsmessige klageprosessen, før man fremmer erstatningskrav.

På vegne av finansrådgiverne vil det anføres at et erstatningskrav ikke bør kunne foreldes, samtidig som det underliggende vedtak er gjenstand for en klageprosess. Dette synet støttes også av særvotum avgitt av dommer Bårdsen i  Rt. 2012 s. 543, hvor han på prinsipielt grunnlag la til grunn at foreldelsesfristen ikke kan starte å løpe før den forvaltningsmessige klageprosessen er avsluttet.

Dette er også det standpunkt NAV har tatt i saker om erstatning på grunn av feil stønadsvedtak. Her mener NAV at foreldelse av erstatningskrav først starter å løpe når den forvaltningsmessige stønadssaken er endelig avgjort.

Spørsmålet er likevel ikke avgjort i rettspraksis og det blir spennende å se hvilket utfall saken vil få.

På det nåværende tidspunkt er det derfor å anbefale at man forholder seg til at et erstatningskrav for ugyldige vedtak kan foreldes mens klageprosessen over vedtaket fortsatt pågår.

Ankeforhandlingene i saken er berammet til 11. mai 2022.

Du kan lese mer om saken til de to finansrådgiverne i denne artikkelen publisert i Sandnesposten den 25.01.2021.

Del denne artikkelen