Gode grunner til å prioritere HMS-arbeid nå

4. november 2016

Arbeidstilsynet skal de neste to årene styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet.

Tilbakemeldinger fra etatene som samarbeider om å bekjempe arbeidslivskriminalitet tyder på at dette fortsatt er en stor utfordring. I mange tilfeller framstår lovbruddene som systematiske, godt planlagte og mer profesjonelt utført enn tidligere med tildekking av de reelle forholdene med bruk av falske dokumenter og opplysninger.

Arbeidstilsynet har i en nyhetsmelding fra 18.10.16 kunngjort at tilsynet i perioden 2017 til 2019, vil styrke sin innsats mot arbeidslivskriminalitet. Samtidig som de også skal satse mer på veiledning til den seriøse delen av arbeidslivet, og sørge for at virksomhetene fortsatt prioriterer HMS i et forebyggende perspektiv.

Skulle uhellet være ute, og det skjer en arbeidsulykke på en arbeidsplass, vil den generelle kvaliteten på HMS-arbeidet i bedriften ha betydning hvis det ender i en straffesak. Dette vises ved to lagmannsrettsdommer fra august i år, begge avsagt av Borgarting lagmannsrett med tre dagers mellomrom.

Den første dommen (LB-2015-27689) gjaldt en arbeidsulykke, som hadde sammenheng med dårlig belysning hvor arbeidsoperasjonene fant sted. Lagmannsretten kom til at det forelå brudd på aktuelle bestemmelser gitt i og i medhold av arbeidsmiljøloven og at bedriften kunne bebreides for at forholdene ikke var utbedret. Lagmannsrettens flertall kom likevel til at foretaksstraff ikke burde ilegges i det aktuelle tilfellet. Det avgjørende for lagmannsretten var at bedriftens HMS-arbeid generelt var godt.

Den andre dommen (LB-2015-186392) gjaldt en arbeidsulykke, som skjedde i samband med lasting av steinplater på en lastebil. Lastingen skjedde ved hjelp av truck og uten at det var utført sikringstiltak på lastebilen. Daglig leder av selskapet der føreren av trucken var ansatt, ble blant annet dømt for forsettlig brudd på kravet til systematisk HMS-arbeid under særlig skjerpende omstendigheter. Straffen ble satt til fengsel på vilkår i 14 dager og en bot på kr 30 000.

For mer informasjon om HMS, og annet som har med arbeidsrett å gjøre, ta kontakt med oss i Ryger.

Del denne artikkelen