Har du glemt å oppgi inntekter til Skattemyndighetene?

21. februar 2018

Du kan slippe tilleggsskatt ved å melde fra.

Har du inntekt-/formuesforhold som du ikke tidligere har oppgitt til skattemyndighetene kan du be om retting av de opplysninger du har gitt i skattemeldingen for tidligere år. Dette kalles frivillig retting eller skatteamnesti. Både privatpersoner og selskaper kan be om frivillig retting. Ved slik retting må den unndratte skatten i tillegg til de påløpte rentene betales. Ved frivillig retting kan du unngå straff i form av tilleggsskatt. Normalt vil saken heller ikke bli politianmeldt. Tilleggsskatten vil kunne utgjøre inntil 60 pst. av skatten som anses unndratt.

Skattekontoret kan endre fastsettingene inntil ti år tilbake i tid. Dette gjelder også som hovedregel når henvendelsen kommer fra skattepliktiges bo eller arvinger.

For å komme inn under frivillig rettings-regimet må rettingen skje før skattekontoret selv setter i verk kontrolltiltak, foretar kontrollhandlinger eller på bakgrunn av informasjon som skattemyndighetene mottar fra andre.

Særlig om uoppgitte inntekter og formue i utlandet

Frivillig retting kan være aktuelt dersom du har uoppgitte inntekter og/eller formue i form av for eksempel bankinnskudd, aksjer, verdipapirer, lønn mottatt fra utlandet, pensjon- og uføreytelser fra utlandet og fast eiendom.

Gjennom internasjonale avtaler mottar norske skattemyndigheter opplysninger fra andre lands skattemyndigheter om nordmenns finansielle forhold i utlandet. Dette gjelder for eksempel opplysninger om bankinnskudd og renter fra banker, finansieringsforetak. Det er inngått avtaler om automatisk utveksling, individuelle skattesaker, merverdiavgift og land-for-land rapportering. I 2017 mottok skatteetaten informasjon om finansielle forhold fra mer enn 50 land, blant annet Luxembourg, Liechtenstein, Storbritannia og Kanaløyene. Norge har også en avtale om automatisk utveksling av finansielle opplysninger med USA. I 2018 vil Norge også motta automatisk informasjon om inntekter og formue fra flere land, herunder Sveits.

Når skattemyndighetene mottar opplysninger fra andre land vil det normalt være for sent å be om frivillig retting og unngå tilleggsskatt. Rettingen må skje før skattemyndighetene mottar informasjon fra andre enn fra skattyter selv.

Hvordan går du frem overfor skattemyndighetene?

Du må ved rettingen på eget initiativ gi fullstendige og korrekte opplysninger slik at skattekontoret kan fastsette riktig skatt. For å unngå hvitvasking av penger er skatteetaten opptatt av å få kunnskap om midlenes opprinnelse, og det er derfor viktig å gi informasjon om hvor midlene stammer fra. Aller helst skal dette også dokumenteres.

Del denne artikkelen