Force majeure

16. mars 2020

Koronaepidemien og oppfyllelse av kontrakter - force majeure

Alle er påvirket av den pågående Koronapandemien, både privatpersoner og næringslivet. Myndighetenes tiltak rammer en stor andel bedrifter hardt, og mange opplever problemer med å levere og motta varer og ytelser som avtalt.

Kan koronapandemien påberopes som grunnlag for ikke å oppfylle kontrakter?

Har man inngått en avtale plikter man i utgangspunktet å oppfylle de forpliktelser man der har påtatt seg. I kontrakter i næringslivet er det imidlertid vanlig å innta såkalte «force majeure»-klausuler. Denne type bestemmelser finnes for eksempel i de fleste standardavtaler i byggebransjen.  

Force majeure-klausulene gir normalt uttrykk for at en kontraktspart ikke er ansvarlig for avtalebrudd som

  • skyldes hindringer utenfor kontraktspartens kontroll
  • som ikke med rimelighet kan overvinnes eller unngås, og
  • som parten ikke med rimelighet burde ha tatt i betraktning da avtalen ble inngått.

Det er liten tvil om at Koronapandemien og følgene av denne en noe som ligger utenfor den enkelte avtaleparts kontroll, og at dette er hindringer som vil kunne begrunne påberopelse av force majeure.

Det er imidlertid ikke slik at Koronapandemien automatisk gir grunnlag for force majeure. Hvis hindringen (følgene av Koronapandemien) med rimelighet kan unngås eller overvinnes i det enkelte tilfellet, eller hindringen burde ha vært tatt i betraktning da avtalen ble inngått, er vilkårene for force majeure ikke oppfylt. Force majeure må altså vurderes konkret i hvert enkelt kontraktsforhold. Merk at force majeure-klausuler kan være ulikt utformet. Vurderingen av force majeure må alltid gjøres med utgangspunkt i den avtale man har inngått.

Den konkrete vurderingen

Hva som ligger i vilkåret om at hindringen ikke med rimelighet kan unngås eller overvinnes kan være utfordrende å fastslå. Som veiledning kan man ta utgangspunkt i at det ikke kreves at avtalen er umulig å gjennomføre, men det må foreligge forhold som gjør det ekstraordinært tyngende å oppfylle. Det er ikke tilstrekkelig at det vil bli noe dyrere å gjennomføre avtalen, eller at man må benytte underleverandører for å oppfylle kontrakten. Vanligvis er det heller ikke tilstrekkelig at fortjenesten spises opp som følge av at kontrakten må oppfylles på annen måte enn tiltenkt. Hvor langt en avtalepart må strekke seg vil og avhenge av hvilke konsekvenser en manglende oppfyllelse av avtalen vil ha for motparten.

Det er og slik at force majeure kun kan påberopes der parten ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt hindringen i betraktning da avtalen ble inngått. For avtaler inngått før Koronaviruset var kjent, er dette ikke problematisk. Annerledes stiller det seg for avtaler inngått mens pandemien var kjent, og særlig for avtaler inngått etter at tiltak for å begrense pandemien trådte i kraft. I sistnevnte tilfelle synes det vanskelig å bli hørt med at Koronarelaterte hindringer skal kunne begrunne force majeure.

Virkninger av force majeure

Dersom vilkårene for force majeure er oppfylt, er kontraktsmotparten normalt avskåret fra å gjøre gjeldende en rekke misligholdsbeføyelser, som for eksempel krav om dagmulkt og krav om erstatning, til tross for at kontrakten ikke oppfylles som avtalt. Merk at avtalen ofte vil regulere rettsvirkningene av force majeure.

Retten til å heve kontrakten vil i mange tilfeller bestå til tross for force majeure. Normalt kan force majeure-klausuler heller ikke benyttes som grunnlag for å unnlate å gjennomføre rettidig betaling. I en situasjon hvor en bedrifts inntektsgrunnlag i vesentlig grad bortfaller som følge av Koronapandemien, vil betalingsplikten med andre ord likevel bestå, såfremt man ikke etter kontrakten har rett til å avbestille.

Varsling

Dersom en avtalepart befinner seg i en situasjon hvor det er aktuelt å påberope seg force majeure, må motparten varsles. I enkelte kontrakter er det oppstilt spesifikke frister for å varsle. Er det ikke oppstilt noen konkret frist bør varselet sendes så snart som mulig. Ved manglende eller for sen varsling kan adgangen til å påberope seg force majeure gå tapt.

Avtaleinngåelser fremover

Dersom man skal inngå avtaler i nærmeste fremtid, anbefales det å innta en spesifikk regulering av oppfyllelseshindringer som følge av Koronapandemien. Oppstår det hindringer som følge av Koronapandemien vil det være vanskelig å påberope seg en alminnelig force majeure-klausul, ettersom denne type hindringer er noe man i nåværende situasjon bør ta i betraktning ved enhver avtaleinngåelse.

Del denne artikkelen

Kontaktperson