Tiltak på skatt- og avgiftsområdet i forbindelse med koronasituasjonen

8. april 2020

Det er innført en rekke endringer i skatte- og avgiftsreglene for å lette den økonomiske situasjonen i forbindelse med koronapandemien. Disse gjelder både for privatpersoner, selskap og personlig næringsdrivende.

Adgang til å tilbakeføre overskudd

Det er gitt midlertidig adgang til å tilbakeføre inntil 30 millioner kroner av underskudd i 2020 mot beskattet overskudd i 2018 og 2019. Dette innebærer at selskaper vil kunne benytte årets underskudd til å redusere tidligere års beskattet overskudd, som igjen vil medføre at selskapene vil få tilbakebetalt tidligere betalt skatt. Ordningen gjelder for etterskuddspliktige selskaper, det vil si aksjeselskap, allmennaksjeselskap, sparebanker, samvirkelag og andre selskaper som beskattes på samme måte som aksjeselskaper.  Deltakerlignede selskap som ansvarlig selskap, kommandittselskap mv omfattes ikke.

I dag må underskudd fremføres, og fradragsføres mot fremtidige overskudd. Med det nye forslaget vil skatteverdien av underskuddet bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret for 2020, det vil si i 2021.

Intensjonen er at sikker refusjon av tidligere betalt skatt vil gjøre det lettere for selskapene å få kortsiktige lån i en overgangsperiode, og at tiltaket slik vil kunne ha umiddelbar virkning på selskapenes likviditet. Forslaget vil således ikke få noen umiddelbar skattemessig effekt.

Beregning og utbetaling vil skje automatisk.

Utsatt betaling av formuesskatt

Det er innført en midlertidig ordning med utsettelse av betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020. Ordningen vil gjelde personlige skattytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat for inntektsåret 2020. Bakgrunnen for endringen er at virksomhetene vil få en bedre likviditetssituasjon dersom de ikke behøver å betale utbytte til aksjonærene for å dekke aksjonærenes formuesskatt. Regjeringen mener også at eiere som får utsatt formuesskatten vil ha bedre mulighet til å støtte bedriften økonomisk.

Ordningen er ment å gi likviditetshjelp til eiere av slike bedrifter allerede i 2020 gjennom redusert innbetaling av forskuddsskatt. En redusert innbetaling av forskuddsskatt krever midlertidig at man selv endrer skattekortet.

Den reduserte forskuddsbetalingen gir kun en likviditetsfordel, da formuesskatten må betales etterskuddsvis i 2021. Dette selv om selskapet gikk med underskudd i hele 2020, og ikke nødvendigvis har likviditet til å dele ut utbytte til å dekke aksjonærenes formuesskatt.

Skattyteren må kreve utsatt innbetaling av formuesskatt for inntektsåret 2020 innen fristen for levering av skattemelding for dette inntektsåret. Skattyteren bør også søke om endring av forskuddsskatten så raskt som mulig og før forfall av neste betalingstermin.

Utbytte – unnlatt beskatning ved omgjøring av utbyttevedtak

Dersom det er behov for likviditet i selskapet har selskap mulighet til å omgjøre utbyttebeslutning for inntektsåret 2019. Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse av 31. mars 2020 uttalt at utbyttet i enkelte tilfeller ikke beskattes dersom det omgjøres før utbetaling til aksjonærene.

Utgangspunktet er at utbytte skal anses for å være skattbar inntekt ved vedtakstidspunktet, uavhengig av tidspunktet for utbetaling. Dette gjelder også dersom utbyttet ikke utbetales som følge av betalingsproblemer i selskapet, og der generalforsamlingen senere omgjør vedtaket. I praksis har det vært akseptert at skattlegging unnlates dersom betalingsvanskeligheter gjør at selskapet omgjør beslutningen om å utdele utbytte før utgangen av inntektsåret.

Skatteetaten godtar nå unnlatt beskatning ved omgjøring av utbyttevedtak dersom omgjøringen skyldes forholdsregler selskapet tar for å sikre egenkapital og likviditet som følge av koronapandemien.

Utsatt innbetaling

Forskuddsskatt – selskap

Frist for betaling av forskuddsskatt for andre termin på alminnelig inntekt utsettes fra 15. april 2020 til 1. september 2020.

Dersom selskapet allerede har betalt forskuddsskatten og ønsker tilbakebetaling kan selskapet kontakte den lokale skatteoppkreveren for tilbakebetaling.

Forskuddsskatt – personlig næringsdrivende

Personlige næringsdrivende får utsatt betaling av forskuddsskatt for første termin 2020 fra 15. mars 2020 til 1. mai 2020, uten å søke.

Dersom du allerede har betalt forskuddsskatten og ønsker å få den tilbakebetalt kan du be om tilbakebetaling hos din lokale skatteoppkrever.

Regjeringen har 27. mars foreslått at andre termin for forskuddsskatt utsettes fra 15. mai til 15. juli.

Dersom man ser at inntektene vil synke, kan man selv endre skattegrunnlaget sitt på skatteetatens sider, og slik få et lavere skattetrekk.

Arbeidsgiveravgift

Frist for arbeidsgiveravgift som forfaller 15. mai 2020 utsettes til 15. august 2020

Merverdiavgift

Det er foreslått at forfall for innbetaling av mva for 1. termin 2020 utsettes fra 14. april til 10. juni 2020. Fristen for 1. termin vil således sammenfalle med den ordinære betalingsfristen for 2. termin 2020.

Virksomheter som har mva til gode for 2. termin kan således motregne denne mot betalbar mva for 1. termin.

Forslaget er tenkt gjennomført gjennom en egen forskriftshjemmel som vil gi adgang til å til å utsette forfallsfrister også for senere terminer.

Merk at fristen for innlevering av mva-meldinger ikke endres. Skatteetaten vil likevel ikke ilegge tvangsmulkt ved for sent levert mva-meldinger frem til 10. juni. Dette gjelder ordinær 1. termin og 2. termin, mva-melding med årsterminer med frist 10. mars, samt årsoppgave for primærnæringen med frist 14. april. Situasjonen endrer seg stadig, og vi anbefaler å følge med på skatteetatens oversikt.

Del denne artikkelen

Kontaktperson