Hvordan sikre at du leier ut lovlig

11. oktober 2021

Kommunal – og moderniseringsdepartementet antar at det er et stort antall ulovlig etablerte hybler og boenheter, og at utleie av disse i ytterste konsekvens kan føre til personskader.

Som følge av dette foreslo departementet den 20.09.21 en forskriftsendring; «etablering av hybler eller boenheter i eksisterende bygg er omsøkt og lovlige, jf. byggesaksforskriften §§ 2-1 og 2-2» skal inngå i kommunenes prioriterte tilsynsområder, jf. SAK10 § 15-1 første ledd bokstav c. Forskriftsendringen skal vare for en periode på to år, fra 01.01.22.

Hva betyr forskriftsendringen for utleiere?

Utleiere må i større grad må regne med mer kontroll i form av tilsyn fra kommunene de neste årene. Utleiere bør derfor nå kontrollere om utleieobjektene er i tråd med gjeldende regler. Dersom utleieobjektene er ulovlige, kan leietaker ha krav på avslag og erstatning etter husleieloven, samt kan du som huseier bli ilagt tvangsmulkt og overtredelsesgebyr etter plan- og bygningsloven.

Plan- og bygningsloven regulerer når det må søkes om tillatelse til oppdeling av eksisterende boenheter og bruksendring av areal. I tillegg regulerer TEK17 de tekniske kravene til boenheter og hybler.

Hva må du som utleier gjøre?

Som utleier er det ditt ansvar at arealet som du leier ut, er godkjent for denne bruken.

Dersom boenheten eller hybelen har alle hovedfunksjonene for en bolig, har egen inngang og er fysisk avskilt fra eksisterende bolig, kan det ha oppstått en søknadspliktig oppdeling, jf. SAK10 § 2-2.

Å dele opp en boenhet i flere hybler eller legge til rette for mange soveplasser, selv uten bygningsmessige endringer, kan også være et søknadspliktig tiltak, jf. pbl. § 20-2, jf. § 20-1 bokstav d, jf. SAK10 § 2-1 bokstav a og b.

Det er også viktig å avklare om arealet som er brukt som en boenhet eller hybel er godkjent som hoveddel. Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel er et søknadspliktig tiltak, jf. pbl. § 20-2 bokstav d, jf. SAK10 § 2-1 bokstav c).

Utleieboligen må i tillegg oppfylle kravene i TEK17 som blant annet setter krav om brannsikkerhet, planløsning og inneklima.

Ta gjerne kontakt dersom du er i tvil om du har de nødvendige tillatelsene.

Del denne artikkelen

Kontaktperson