Hvordan velge riktig kontrakt?

20. juni 2019

Som utførende håndverker eller entreprenør bør du velge riktig kontrakt for det aktuelle oppdraget. Dette gjelder uavhengig av om kunden er privat eller profesjonell. Ellers risikerer man uenighet og tvister.

Her kommer en oversikt over noen sentrale kontrakter med tilhørende standardformularer, som vi kaller byggblanketter i det følgende. Alle blankettene det refereres til i denne saken er tilgjengelig på blant annet Standard Norge sin nettside, standard.no

Kontrakter mot private kunder

Oppføring av bolig eller fritidsbolig

Byggblankett 3425:2019 gjelder planlegging av og oppføring av bolig eller fritidsbolig. Blanketten er basert på bustadoppføringslovas regler og legger til grunn at entreprenøren påtar seg det meste av planleggingen og oppføringen av boligen eller fritidseiendommen.

Arbeid relatert til oppføring av bolig eller fritidsbolig

Byggblankett 3426 A:2011 og 3426 B:2019 gjelder utførelse av arbeid relatert til oppføring av bolig eller fritidsbolig. Byggblanketten er basert på bustadoppføringslovas regler og forutsetter at forbrukeren leverer tegningsgrunnlaget. A gjelder i de tilfeller hvor vederlaget for byggearbeidet er lavere enn 2 ganger grunnbeløpet (G), og B gjelder når avtalt vederlag er høyere enn 2G. Grunnbeløpet er per 1. mai 2018 kroner 96.883, og 2G utgjør kroner 193.766.

Bolig eller fritidsbolig hvor arbeidet ikke er fullført

Byggblankett 3427:2019 er basert på bustadoppføringslovas regler og benyttes for kjøp av bolig eller fritidsbolig i de tilfeller hvor arbeidet ikke er fullført. Dersom arbeidet er fullført benyttes byggblankett NS 3428:2019 som er basert på avhendingslovas regler.

Arbeid som utføres på fast eiendom

For arbeid som utføres på fast eiendom benyttes byggblankettene 3501:2013 eller 3502:2013. Disse er tilgjengelige på Forbrukerrådets nettsider. Byggblankett 3501 benyttes for arbeider på fast eiendom hvor det avtalte vederlaget er høyere enn 2G. Byggblankett 3502 gjelder når vederlaget er lavere enn 2G.

Oppføring av bolig eller fritidsbolig på tomt med byggeklausul

Byggblankettene 3429 A:2019 og 3429 B:2019 er basert på bustadoppføringslova og gjelder for tomter med byggeklausul. Blankett A gjelder for kontrakt om rett til slik tomt og B gjelder for kontrakt om planlegging og oppføring av bolig eller fritidsbolig på slik tomt.

Kjøp av prefab til bolig og andre bygninger

Byggblankett 3404:2009 er basert på forbrukerkjøpsloven og gjelder for kontrakt om kjøp av byggesett til bolig og andre bygninger.

Oppdrag mellom profesjonelle aktører

Mellom profesjonelle parter er det også utarbeidet standard kontraktsformularer, eller byggblanketter. Flere av disse er i tillegg tilgjengelige som engelske versjoner.

Prosjektering, rådgivning og byggelederoppdrag

Ved prosjekteringsoppdrag benyttes byggblankett 8401 eller 8402, som er basert på henholdsvis NS 8401 og NS 8402. Byggblankett 8403 gjelder ved inngåelse av byggelederoppdrag i henhold til NS 8403. Ved bruk av NS 8403 anvendes også byggblankett 8440 A og B som gjelder henholdsvis kontraktformular og formular for oppgavefordeling mellom byggherre og hans eller hennes kontraktspartner.

Utførelsesentreprise

Ved utførelsesentreprise anvendes NS 8405 eller NS 8406 mellom byggherre og entreprenøren som skal utføre arbeidene. Det er tre byggblanketter for hver av standardene. Byggblankett 8405 og 8406 A er formular for inngåelse av kontrakten, mens byggblankett 8405 og 8406 B og C er formularer for henholdsvis entreprenørens og byggherrens sikkerhetsstillelse. Som hovedregel bør NS 8405 med tilhørende blanketter benyttes.

Ved utførelsesunderentreprise mellom utførelsesentreprenør og underentreprenør benyttes standardene NS 8415 eller NS 8416. Her er det også tre byggblanketter med samme anvendelsesområder som NS 8405 og NS 8406.

Totalentreprise

Ved totalentreprise, hvor totalentreprenøren både skal prosjektere og utføre arbeidene, benyttes NS 8407 mellom byggherre og totalentreprenør. Her er det tre tilhørende byggblanketter A, B og C som gjelder kontraktsinngåelse og sikkerhetsstillelse.

Ved totalunderentreprise i henhold til NS 8417, som brukes mellom totalentreprenør og underentreprenør, er det også tre byggblanketter som følger standarden NS 8417. Disse har samme anvendelsesområder som byggblankettene til NS 8407.

For kjøp av byggevarer

For kjøp av byggevarer benyttes byggblankett NS 8409, som reguleres av NS 8409. For øvrig kan nevnes at Standard Norge også har byggblanketter til bruk ved innkalling til overtakelsesforretning, overtakelsesprotokoll og mangelliste med forbrukere. Disse er byggblankett 8430 C, D og E. Overtakelsesprotokoll og mangelliste mellom profesjonelle er byggeblankett 8430 A og B.

Etter å ha valgt korrekt byggblankett, bør man bruke tid til å fylle inn presis informasjon om pris, forsikringer, tidsfrister, partenes representanter med mer. Dette kan være tidskrevende i starten, men lønnsomt i det lange løp. I verste fall kan fravær av kontrakt føre til uønskede uenigheter og tvister.

Del denne artikkelen