Kjøpe rundballer – gjelder avtalen?

14. februar 2024

Mann med blå skorte og jeans ser utover kornåker

Miljøendringene har gitt oss store variasjoner i værforholdene, og dermed utfordringer for den som livnærer seg av jorden til dyrking av poteter, grønnsaker mv.  – og grasproduksjon. Med et omfattende dyrehold som på sørvestlandet, foreligger løpende et stort behov for grovfor. Enkelte driver med flere dyr enn gårdens ressursgrunnlag skulle tilsi. Andre fikk 2 og 3 slåtten ødelagt av været. Mange er avhengig av å kjøpe grovfor. Kjøp av rundballer er generelt litt «tombola» med varierende priser, en innpakning som skjuler innholdet, og ofte kostnader til transport over lengre avstander. Skal det også være uklarhet vedrørende gyldigheten av de kjøpsavtalene som inngås?

Muntlig avtale – avtale?

Rundballer averteres til salgs på Finn.no, og avtaler gjøres på telefon. Pris, antall og hentetidspunkt avtales. Kjøperen leier inn biltransport, og dukker etter hvert opp i tunet hos selger. Der får han høre at rundballene ble solgt i går til annen bonde som betalte noe mer, og straks hentet foret. Hva så? Hva med vår avtale? Selgeren sier seg uenig i at noe konkret er avtalt. Det var riktignok noe snakk på telefon, men det hele var uavklart og ble ikke av selger oppfattet som en «forrektige» avtale. Mer slik at dersom du dukker opp, og jeg fortsatt har grovfor igjen, kan du kjøpe det.

Kan man virkelig oppleve noe slikt? Klart ja, og det skjer oftere enn du skulle tro. Om du som kjøper må finne deg i slik oppførsel fra selger, er spørsmålet i denne artikkelen.

Det er ikke slik at den juridiske tyngdekraften i avtaleforhold er opphevet innfor landbruket. Landbruket er riktignok underlagt en del spesielle regelverk, men skrevne og uskrevne regler i forretningsforhold gjelder også mellom bønder.

I norsk rett er formfrihet den klare hovedregel i avtaleforhold. Avtaler kan derfor gjøres både skriftlig og muntlig. Det kan riktignok foreligge spesielle forretningsforhold der skriftlighet forventes som den klare hovedregel, men det er ikke relevant for vår problemstilling.

Avtale?

Den første problemstillingen ved muntlige avtaler er om en avtale faktisk er inngått. Dersom partene er enige om at det foreligger en avtale oppstår ikke det problemet. Men der ord står mot ord, har den som påstår en avtale bevisbyrden. Du kan kanskje dokumentere hvordan du oppfattet samtalen, ved at du leide lastebil/transport. Men oppfattet du samtalen korrekt?  Man har risikoen for sin egen oppfatning. I en slik type sak kan du likevel komme langt med hvordan du selv innrettet deg i et saksforhold, der din innretning fremstår som den naturlige.

Bindende?

Dersom det avklares at avtale ble inngått, er det klart at avtalen skal holdes. «Pacta sunt servanda». Norske Lov fra 1687–(NL 5-1-2) – sier at avtaler skal holdes så lenge de ikke strider mot norsk lov eller ærbarhet. Kjøp av rundballer utfordrer ikke disse vilkårene, så avtalen skal holdes.

Hva?

Men hva ble avtalt i denne telefonsamtalen? Hva med antall, pris, kvalitet og hentetidspunkt? Ja si det. Det er ikke lett for en dommer å avklare faktum der ord står mot ord. Det blir i praksis fort slik at en muntlig avtale bare gjelder så lenge partene er enige. Eventuelt at kjøperen kan anføre andre momenter som sannsynliggjør innholdet.

Hvordan unngå problemet?

Så hva gjør man for å sannsynliggjøre og/eller dokumentere en avtale på telefon? I dagens samfunn der «alle» har mail, anbefales det å straks bekrefte samtalen og hva dere var enige om i en kort mail. Eventuelt send en SMS. Du har jo allerede selgerens telefonnummer. Dette er en god fremgangsmåte enten du er bonde eller advokat.

Sanksjoner

Dersom vi legger til grunn at det var en avtale om kjøp av rundballer, og at selger valgte å bryte den for å oppnå en høyere fortjeneste – eller ikke helt stolte på at du faktisk dukket opp – hva gjør man så? Rundballene er borte rent faktisk, og for alle praktiske formåls skyld også juridisk. Kan du likevel fremme krav mot selger?

I kommersielle avtaleforhold/kontraktsforhold snakker vi om erstatning for såkalt negativ og positiv kontraktsinteresse. Forutsetningen for å kreve erstatning, er at selgers handling eller unnlatelse har påført deg et økonomisk tap. Den negative interessen er typisk de kostnadene du har pådratt deg i forbindelse med avtalen, herunder leie av transport. De kostnadene skal i vår sak kunne kreves dekket av selger. Men vil selger uten videre betale?

Hva med din positive økonomiske interesse?  Gikk du nå glipp av rundballer til en gunstig pris gitt forets kvalitet, som medfører at du nå må betale en høyere pris ved kjøp fra annen leverandør?

Ved kjøp av ca 200 høyballer snakker vi fort om en samlet pris på pluss/minus kr 140 000. Må du nå betale kr 200 mer pr. rundball ved kjøp hos andre, vil ditt tap være kr 40 000. Hva gjør du med det? Svaret kan avhenge av hvor irritert du er, og om du er villig til å ta litt risiko.

Et tvistebeløp i den aktuelle størrelsen kan uten for store kostnader tas til forliksrådet. Kravets størrelse og den uklarhet som oftest foreligger med søksmål, gjør det imidlertid noe utfordrende å gå videre til tingretten. Det gjelder også i såkalt småkravsprosess, som garanterer deg oversiktlige kostnader knyttet til søksmål, uavhengig av sakens utfall. Søksmål er som oftest befengt med noe risiko. Slik er det.

Som kjent er det forskjell på å ha rett og det å få rett. Svært beklagelig – men sant.

Artikkelen ble først publisert i fagbladet «Bondevennen» 9.02.2024.

Del denne artikkelen

Kontaktperson