Krav fra oppdragsgivere for å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet

11. januar 2018

Sosial dumping. Arbeidslivskriminalitet. Dette er begreper som er satt på dagsorden i bygg-, anlegg- og håndverkerbransjen. Ikke minst av de store innkjøpsmakter.

Større offentlige byggherrer har implementert nye og til dels strengere leverandørkrav som ledd i bekjempelse av arbeidslivskriminalitet.

Bakgrunnen

En økende tendens til sosial dumping og arbeidslivikriminalitet i særlige bransjer er bakgrunnen for de nye leverandørkravene. Myndighetene ser at kriminaliteten har blitt mer systematisert og organisert; bakmenn utnytter arbeidstakere og svart lønn kamulfleres ovenfor skattemyndighetene. Videre har man sett en økt tendens til bruk av falsk ID på byggeplasser.

Arbeidskriminalitet er generelt samfunnsskadelig, men også svært uheldig for de leverandører som driver sin virksomhet i tråd med lovverket. De nye kravene skal blant annet sikre at det ikke inngås kontrakter med useriøse leverandører som på grunn av kriminalitet kan kan prise seg lavt i anbudskonkurranser.

Flere større offentlige aktører og etater har gått i front for å implementere strengere krav til leverandører i bl.a. bygg-, anlegg- og håndverkerbransjen.

I dialog med markedet har Oslo kommune etablert den såkalte «Oslomodellen» som setter nye krav til leverandørbransjen. Flere kommuner vil trolig «henge seg på». Oppfyller ikke byggmester/entreprenør disse kravene kan man risikere å bli avskåret fra å  delta i konkurransen. Kunnskap om disse kravene er derfor viktig for fremtidig butikk!

Krav til oppfyllelse av lønns- og arbeidsvilkår

De som medvirker til kontraktsoppfyllelsen skal ha lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende tariffavtale eller vilkår som svarer til disse. Dette gjelder eksempelvis vilkår om arbeidstid, lønn, lønnstillegg og dekning av utgifter til reise, losji og kost. Det ligger til leverandør å dokumentere at kravene er oppfylt.

Etterleves ikke vilkårene, har oppdragsgiver en kontraktsfestet rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen som svarer til 2 ganger besparelsen for arbeidsgiver/entreprenør.

Begrensning i antall leverandørledd

Færre leverandørledd innebærer en bedre kontroll for oppdragsgiver. Dette er bakgrunnen for kravet om en begrensning på kun ett ledd under entreprenøren i leverandørkjeden. For å lempe på kravet kan byggherren godkjenne flere ledd dersom spesielle omstendigheter gjør dette nødvendig.

Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at også underentreprenøren etterlever kontraktsbestemmelsene, herunder forpliktelser ovenfor skatte- og avgiftsmyndigheter.

Krav til fast ansatte og tariff for innleide vikarer

Det er krav om at kontraktsarbeidet i all hovedsak utføres av fast ansatte i minst 80 % stilling. Kravet skal sikre mindre bruk av innleie og midlertidige stillinger da fast ansatte i større grad lønnes etter gjeldende tariffer enn de uten fast ansettelse. For at kravet skal fungere i praksis, kan byggherren gjøre unntak fra kravet dersom nødvendig.

I et byggeprosjekt kan det i perioder bli behov for økt arbeidskraft. Det stilles nå krav til at medarbeidere innleid fra bemanningsforetak må ha tariffavtalt lønn mellom oppdrag i tiden kontrakten mellom byggherre og entreprenør/håndverker løper.

Krav til utvidet skatteattest

Oslo kommune fortsetter sitt samarbeid med Skatteetaten. Samarbeidet innebærer krav om at leverandøren gir oppdragsgiver fullmakt til å innhente utvidede skatteopplysninger om foretaket. Dette som et tillegg til den skatteattesten man allerede innleverer med tilbudet.

Oppdragsgiver får på denne måten adgang til taushetsbelagt informasjon om antall registrerte norske og utenlandske arbeidstakere, skatteforhold og betaling av arbeidsgiveravgift. Leverandøren må signere avtalen i hele kontraktskjeden. Ved undersøkelser kan kommunen avdekke for eksempel avvik mellom antall ansatte og betaling av arbeidsgiveravgift.

Dataoverføring til oppdragsgiver og innsending av mannskapslister

Også i bygg,- anleggs- og håndverkerbransjen har digitaliseringen funnet sin plass. Oslo kommune har etablert et elektronisk adgangssystem på sine byggeplasser. Entreprenøren er ansvarlig for å følge opp systemet og oversende dataen direkte til oppdragsgiver til kontroll. Hver unike person som får tilgang til byggeplassen skal kunne identifiseres. Personene som arbeider på anlegget skal også være forhåndsregistrert. Dette betyr at oppdragsgiver til enhver tid skal kunne føre kontroll med at innmeldte arbeidstakere er de som faktisk utfører arbeidet, og brudd bøtelegges.

Forbud mot kontant betaling

Betaling fra byggherre skjer gjennom elektronisk betaling, tilsvarende krav settes også for økonomisk oppgjør mellom entreprenør og underentreprenør.

Kontraktskrav

De ovenstående kravene er inntatt i de kontrakter som Oslo kommune inngår med entreprenør eller håndverker, og entreprenøren har ansvaret for å dokumentere oppfyllelse i etterkant av kontraktsinngåelse. Som del av dette skal det jevnlig oversendes bemanningsplaner og rapporter til oppdragsgiver. Erstatningsansvar, prisavslag og eventuell hevingsadgang er satt som sanksjon for kontraktsbrudd.

Oppfølging

Vi oppfordrer leverandørene til å oppfylle kravene i både tilbuds- og byggeprosessen. Slik vil dere få delta i fremtidige konkurrranser, unngå kontraktsmislighold og tvist med byggherre og dere vil fremstå som en seriøs aktør i en konkurransetung bransje!

Artikkelen ble først publisert i Optimisten, som er Optimeras kundeavis.

Del denne artikkelen