Regjeringen foreslår lettelser i skatteleggingen av personalrabatter og gaver i arbeidsforhold

14. mars 2019

Fra 1. januar 2019 trådte nye og skjerpede regler for skattlegging av ansattes mottak av naturalytelser og tredjepartsytelser i kraft. Etter ikrafttredelsen ble regjeringen utsatt for sterk kritikk fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Etter en fornyet vurdering foreslås lettelser i reglene blant annet når det gjelder fribilletter, rabatter og gaver.

Regjeringen har ved en ny gjennomgang av reglene sett at det er behov for en justering av reglene for skattefrie personalrabatter og gaver slik at de tilpasses noen av de ordningene som benyttes i arbeidslivet. Finansministeren har gjennomført møter med LO, NHO og Virke i februar 2019 for å få innspill til de vurderingene som ligger til grunn for de foreslåtte endringer. Endringene vil blant annet gjøre det enklere for festivalarrangører som kompenserer frivilliges innsats med fribilletter.

Hovedtrekkene i de skjerpede reglene ligger fortsatt fast. I nyhetsbrev datert 31. januar 2019 presenterte vi de nye reglene.

De foreslåtte lettelser omtales nedenfor.

Personalrabatter

  • Grensen for maksimal rabatt ved personalrabatt endres fra 50 til 100 prosent. Endringen innebærer at også personalrabatter mellom 50 og 100 prosent kan gis skattefritt.
  • Øvre beløpsgrense for skattefrie personalrabatter økes fra 7 000 til 8 000 kroner. Vilkårene for øvrig videreføres, blant annet at skattefritaket bare gjelder varer og tjenester som omsettes i arbeidsgivers virksomhet.

Dette innebærer at festivalarrangører kan kompensere frivilliges innsats med festivalpass innenfor reglene for skattefri personalrabatt.

For personalrabatter på persontransporttjenester utsettes ikrafttredelsen av reglene som ble vedtatt i 2018, i seks måneder. Arbeidsgivere og arbeidstakere i disse virksomhetene får dermed tiden fram til 1. juli 2019 med å gjennomføre eventuelle endringer i ordningene med personalrabatt og frikort på persontransporttjenester.

Gjennom en overgangsbestemmelse vil personalrabatt på kort og billetter som kan benyttes til persontransporttjenester til og med 30. juni 2019 være en skattefri fordel. Fra 1. juli vil alle varer og tjenester, inkludert persontransporttjenester, bli behandlet i samsvar med de nye reglene for personalrabatter.

Gaver

  • Øvre beløpsgrense for skattefrie gaver i arbeidsforhold økes fra 1 000 til 2 000 kroner.

For gaver er det ikke et vilkår at gaven som skal gis skal omsettes i arbeidsgivers virksomhet.

Gavegrensen kommer i tillegg til hva som kan gis som skattefrie personalrabatter. Det innebærer at ansatte i bransjer som kan utnytte de nye reglene fullt ut, kan motta verdier inntil 10 000 kroner skattefritt fra arbeidsgiver i løpet av året.

Ikrafttreden

Forslag til endringer ble fremmet i statsråd fredag 8. mars 2019. Forutsatt at Stortinget gir sin tilslutning til endringene, vil Finansdepartementet gjennomføre forskriftsendringene umiddelbart etter at Stortingets vedtak foreligger.

Del denne artikkelen