Skattefri fisjon av selskaper med flere aksjeklasser

6. mars 2018

For å gjennomføre en skattefri fisjon stiller skatteloven krav om at nominell og innbetalt aksjekapital skal fordeles i samme forhold som nettoverdiene i selskapet fordeles.

Hvordan kravet skal forstås når det fisjonerende selskapet har flere aksjeklasser har vært uklart. Skatteetaten har uttalt at det er den reelle verdien av aksjekapitalen som skal legges til grunn ved fordelingen.

Det har tidligere vært uklart hvordan en skal forstå vilkåret om at nominell og innbetalt aksjekapital skal fordeles i samme forhold som nettoverdiene i selskapet fordeles, ved fisjon av selskaper med aksjeklasser som har ulik verdi. I den grad skatteloven forstås bokstavelig ville det kunne innebære en (skattefri) verdioverføring mellom aksjonærene ettersom aksjene vil ha lik pålydende og innbetalt kapital, selv om aksjene på grunn av de ulike aksjeklassene åpenbart vil kunne ha ulik verdi.

Skattedirektoratet avga en prinsipiell uttalelse i slutten av 2017 der det ble konkludert med at i en skattefri fisjon er det den reelle verdien av aksjekapitalen som skal legges til grunn og fordeles i samme forhold som nettoverdiene i selskapet fordeles.

Dette innebærer eksempelvis at i et selskap der A-aksjer utgjør 50 pst. av aksjekapitalen og representerer 90 pst. av virkelig verdi av selskapet, mens B-aksjen utgjør 50 pst. av aksjekapitalen og representerer 10 pst. av virkelig verdi, er det den virkelige verdien av aksjene som skal fordeles i samme forhold som nettoverdiene. Er samlet innbetalt aksjekapital i begge aksjeklassene 100 og virkelig verdi av selskapet 10 000, vil A-aksjenes verdi være 9000, mens B-aksjenes verdi vil være 1000.

Skattedirektoratet begrunner sitt standpunkt med at det på denne måten oppnås kontinuitet ved transaksjonen og at overføring av verdier mellom aksjonærene unngås. Tross ordlyden vil dette også være i samsvar med bestemmelsens formål. Vi er ikke uenige i direktoratets standpunkt.

Del denne artikkelen