15 tips til hva du må sjekke i kontrakten

25. juni 2018

Kontrakter i offshorebransjen er ofte komplekse og påfallende ubalanserte. Det er særlig leverandørene som må være på vakt – og her følger 15 tips til hva du må sjekke i et tradisjonelt kontraktsoppsett.

Hva skal leveres?

Hva som skal leveres, hvilke spesifikasjoner som gjelder og hvilken del leveransen utgjør i et prosjekt, må leverandøren sjekke for å kunne vurdere hvilke risikoer han påtår seg ved kontraktsinngåelsen. En presis angivelse av arbeids- eller leveransebeskrivelsen (også hva som ikke omfattes) er derfor helt nødvendig.

Bygger den inngåtte kontrakten på en annen kontrakt?

Det er ikke uvanlig at det i større prosjekt er en rekke leverandører, hvor definerte kontraktbestemmelser føres videre i sin opprinnelige form nedover i kontrakts hierarkiet. Dersom det avtales en «back-to-back»-regulering mellom for eksempel hovedleverandør og underleverandør, må underleverandøren sjekke hvilke konsekvenser en slik «back-to-back»-regulering innebærer.

Når skal det leveres?

Leveringsdatoen fremkommer av kontrakten. Det inntas normalt også en overordnet plan som er basert på diverse milepæler, hvorav noen er dagmulktsanksjonerte. Selv om fremdriftsplanen normalt endrer seg i løpet av kontraktstiden, er leverandøren likevel forpliktet til å nå de avtalte milepælene.. Leverandøren må derfor overvåke sin fremdrift kontinuerlig, og om nødvendig iverksette kompenserende tiltak for å nå milepælen.

Hva skjer hvis leverandøren ikke når milepælene?

Hvis milepælen er sanksjonert, plikter leverandøren å betale dagmulkt. Den sentrale dagmulkt sanksjonerte milepæl er mekanisk ferdigstillelse eller endelig levering av kontraktsgjenstanden (den fysiske leveranse, for eksempel kjøleaggregat). Leverandøren må sjekke hvordan dagmulkten beregnes og om dagmulkt er den eneste misligholdsbeføyelsen kjøper kan gjøre gjeldende ved forsinkelse. Er det lagt opp til dagmulktsanksjonerte delmilepæler som inntreffer underveis i prosjektet, må leverandøren sjekke om, og sikre at, disse bortfaller dersom leverandøren oppnår mekanisk ferdigstillelse eller endelig levering av kontraktsgjenstanden til avtalt tid.

Kan kjøper endre bestillingen underveis?

Kjøper står tilnærmet «fritt» til å beordre leverandøren til å gjøre endringer i det opprinnelige avtalte arbeidet/leveransen, i form av økning/reduksjon eller innholdet av arbeidet (karakter, kvalitet eller art). Leverandøren må sjekke at kontrakten har et oversiktlig endringsordresystem som inneholder bestemmelser om beregning av pris- og fremdriftskonsekvenser ved endringer.

Kan kjøper stoppe arbeidet underveis?

I de fleste offshorekontrakter har kjøper en ubetinget rett til å suspendere hele eller deler av arbeidet. For leverandøren er det da viktig å sjekke hvilke kostnader han kan få dekket som følge av innstillingen av arbeidet, og hvor lenge kjøper kan innstille arbeidet før leverandøren kan si opp kontrakten for det innstilte arbeid.

Hva skjer hvis leverandøren ikke oppfyller kontrakten?

Manglende oppfyllelse av kontrakten knytter seg normalt til forsinket levering eller mangler ved arbeidet/kontraktsgjenstanden. Ved forsinkelse må leverandøren sjekke hvor stort hans samlede ansvar kan bli. Ved mangler må leverandøren kjenne til reklamasjonsfristene for kjøper og sin egen rettingsadgang. Det må også undersøkes om det er inntatt en total ansvarsbegrensning i kontrakten («cap»).

Hvilke varslingsfrister gjelder ved mangler?

I offshorekontrakter er det korte reklamasjonsfrister for kjøper. Det er vanlig at kjøper må reklamere uten ugrunnet opphold etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Leverandøren må sjekke om det er regulert en absolutt reklamasjonsfrist, for eksempel innen utløpet av garantitiden, og om den er satt lenger enn praksis i bransjen.

Kan kjøper heve kontrakten?

Kjøper har normalt rett til å heve kontrakten med øyeblikkelig virkning ved omfattende kontraktsbrudd fra leverandørens side. Leverandøren må sjekke hvilke konsekvenser hevingen av kontrakten utløser, herunder hvilke krav kjøper kan gjøre gjeldende mot leverandøren. Leverandøren må sikre seg rett til betaling for allerede utført arbeid eller delleveranse.

Kan kjøper avbestille arbeidet?

Kjøper vil normalt også ha rett til å avbestille arbeidet/leveransen for convenience på hvilket som helst tidspunkt mellom kontraktsinngåelsen og dato for ferdigstillelse av arbeidet. Leverandøren må sjekke hvilken rett han har til betaling for allerede utført arbeid og eventuelle utlegg han har pådratt seg ved arbeidet. Leverandøren bør i tillegg sikre seg krav på et avbestillingsgebyr.

Hvem er ansvarlig for skader som oppstår under utførelse av kontrakten?

Offshorekontrakter inneholder en mer eller mindre skjematisk fordeling av ansvar for skade på kontraktspartenes eiendom og personell, uavhengig av skyld. Denne ansvarsfordelingen kalles «knock-for-knock». Leverandøren må sjekke om kontrakten legger opp til overføring av risiko til ham, som avviker fra «knock-til-knock»-prinsippet. Rekkevidden av ansvarsreguleringen er helt sentral, og har betydning for hva partene må forsikre.

Hvilke ansvarsbegrensninger gjelder?

I offshorekontrakter er det normalt med en gjensidig fraskrivelse av ansvar for kontraktspartenes indirekte tap. I ubalanserte kontrakter, vil kjøper søke å overføre risikoen for indirekte tap til leverandøren, så dette må undersøkes. Det vil i så fall normalt utgjøre en uholdbar eksponering. Leverandøren må også sjekke at det er inntatt en begrensning av ansvar i form av fastsettelse av det totale ansvar for kontraktsbrudd – (såkalt «global cap»).

Når og hvordan skal leverandøren betales?

Det viktigste for leverandøren er å få betalt for utført arbeid. Dette kan for eksempel skje etter fastpris eller etter regning. Hvordan leverandøren får betalt, får betydning for hvem som bærer risikoen for at for eksempel materialer ble dyrere enn forutsatt. Leverandøren må også sjekke om kravet på betaling avhenger av forhold utenfor leverandørens egen kontroll. 

Hva hvis kontraktspartene blir uenige?

Tvister mellom kontraktsparter oppstår. Hvordan kontrakten legger opp til at tvistene skal forsøkes løses, hvilket lands rett som gjelder og hvor tvistesaken skal anlegges, er derfor viktig. Leverandøren må derfor sjekke at kontraktens tvisteløsningsmekanismer er egnet til å sikre at han faktisk kan få det han har krav på ved medhold i tvisten.

Del denne artikkelen

Kontaktperson