Åpenhetsloven – hvem omfattes, hva må du gjøre og når?

6. mars 2023

Hvem?

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og gir alle rett til å kreve informasjon om hvordan en virksomhet forholder seg til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.  Loven gjelder for virksomheter som oppfyller to av disse tre vilkårene:

  • Salgsinntekt: 70 millioner kroner
  • Balansesum: 35 millioner kroner
  • Gjennomsnittlig 50 ansatte eller flere gjennom regnskapsåret

Er du leverandør til virksomheter som er omfattet av loven, kommer kunden din til å kreve informasjon fra deg. For de fleste av oss er det derfor bare å gå i gang med å oppfylle lovens krav.

Hva må du gjøre?

Virksomheter som omfattes av loven må gjøre 3 ting:

  • Utføre aktsomhetsvurdering
  • Offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingen sin
  • Gi innsynsrett for enhver som spør hvordan virksomheten ivaretar menneskerettigheter og ansattes arbeidsforhold

Det er i det første kulepunktet den store jobben ligger. Ikke minst i forkant av aktsomhetsvurderingen. Prosessen forankres i styret, virksomheten må ha etiske retningslinjer og leverandørkjeden skal kartlegges og risikovurderes.

Basert på prosessen med risikovurdering, må det utarbeides en redegjørelse som beskriver virksomhetens organisering, retningslinjer og rutiner for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Det skal også opplyses om funn av forhold som gir risiko og hvordan dette er håndtert. Redegjørelsen skal gjøres offentlig tilgjengelig på bedriftens hjemmeside.

Virksomheten plikter å svare på alle henvendelser om menneskerettigheter og ansattes arbeidsforhold – også i leverandørkjeden. Det gjøres selvsagt unntak for forretningshemmeligheter og personlige forhold, men ut over dette er innsynsretten vid.

Når?

Loven trådte i kraft 1. juli 2022 og den første redegjørelsen må offentliggjøres innen fristen den 30. juni 2023. Klokken tikker. Skal vi hjelpe dere i gang?

Del denne artikkelen

Kontaktperson