Arbeidstilsynet forfektet et uhjemlet tilleggsvilkår for retten til innleie av arbeidskraft

17. februar 2023

Ikrafttredelsesdatoen nærmer seg

Lovendringene innen retten til innleie av arbeidskraft får stadig større oppmerksomhet etter som vi nærmer oss dato for ikrafttredelse den 1. april. Svært mange aktører har etter hvert våknet og lovendringen er nå klaget inn for ESA som stridende mot EØS-lovgivningen. Hovedtanken er at forbudsbestemmelsene er for omgripende og ikke kan forsvares ut fra hensynet til blant annet arbeidstakervernet. Lovendringene er også dårlig utredet og er blitt forsert i ekspressfart.

En forskrift som totalt forbyr innleie til byggeplasser trer i kraft fra samme tidspunkt. Forbudet er geografisk avgrenset til å gjelde Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Viken strekker seg langt til fjells og den nye forskriften innebærer som eksempel at innleie til en byggeplass på Geilo vil være forbudt, mens det kan gå greit på skistedet Gausta i Telemark. Enkelte vil nok ha problemer med å forstå denne geografiske inndelingen.

Innleie for tariffbedrifter

Reglene om rett til innleie av arbeidskraft retter seg utelukkende mot innleier av arbeidskraft. Dersom man befinner seg utenfor forbudssonen (Oslo, Viken og tidligere Vestfold), gis bedrifter en ganske vesentlig økt mulighet for innleie dersom vilkårene i arbeidsmiljøloven § 14-12 annet ledd er innfridd. Bestemmelsen har følgende ordlyd:

I virksomhet som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven kan arbeidsgiver og tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder, inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie uten hinder av det som er bestemt i første ledd. 

Virksomheten og bemanningsforetaket skal på forespørsel fra Arbeidstilsynet fremlegge dokumentasjon på at innleievirksomheten er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett og at det er inngått avtale med de tillitsvalgte som nevnt i første punktum.

Arbeidstilsynet har inntil i dag gitt bestemmelsen følgende oppsummering på sin hjemmeside:

  • Fagforeningen må ha innstillingsrett og ha over 10 000 medlemmer.
  • De tillitsvalgte må representere et flertall av den arbeidstakerkategorien det er snakk om å leie inn.

    Eksempel: For at virksomhetene skal inngå en egen avtale med egne tillitsvalgte om innleie av kontorpersonale, må minst 50 prosent av kontorpersonalet være organisert i en fagforening med over 10 000 medlemmer (egen utheving). Hvis virksomheten ønsker å leie inn lagerarbeidere, så er dette en annen arbeidstakerkategori. Da må minst 50 prosent av lagerarbeiderne være organisert i en fagforening med over 10 000 medlemmer.
  • Arbeidsgiver må sammen med tillitsvalgte gjøre skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie.

Det fremstilles altså et krav om at minst 50% av arbeidstakerne må være organisert. En så høy andel av organiserte arbeidstakere finner man svært sjelden i byggebransjen. Vilkåret ville for alle praktiske formål innebære at unntaksbestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 14-12 annet ledd hadde fått liten eller tilnærmet ingen praktisk betydning.

Vi har selvsagt fått med oss hva Arbeidstilsynet har skrevet om temaet på sine hjemmesider og skriftlig bedt dem om å redegjøre for hvor de har hentet dette utvidede vilkåret fra. Det kan jo ikke leses ut fra lovteksten, og ei heller fortolkes inn.

Parallelt har NHO Service og Handel bedt Anne Molberg fra Høyre om å avklare spørsmålet overfor Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. Svaret fra Persen (les Arbeids- og inkluderingsdepartementet) tilkom 13. februar, der blant annet følgende skrives:

Hovedregelen om innleie følger av arbeidsmiljøloven § 14-12 første ledd. I § 14-12 andre ledd er det gitt en adgang til å foreta innleie utover lovens hovedregel. Ifølge bestemmelsen kan virksomheter som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie. Det er et vilkår at avtalen inngås mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder.

At den tillitsvalgte må representere et flertall av den arbeidskategori innleien gjelder, innebærer ikke et krav om at minst 50 prosent i samme arbeidstakerkategori må være organisert i en fagforening (egen utheving). Tillitsvalgtbegrepet i arbeidsmiljøloven er ikke begrenset til å forstås snevert som bare representanter for arbeidstakere som er organisert i tradisjonelle fagforeninger/fagforbund; det kan også være tale om valgte representanter for arbeidstakere uten organisasjonsmessig tilknytning.

Dette er en svært viktig avklaring og snur om på det som etter hvert har spredd seg som en bred oppfatning av gjeldende rett i markedet.

Arbeidstilsynet snur

Som en følge av departementets svar, har Arbeidstilsynet den 17. februar endret sine hjemmesider, slik at dette utvidede – og uhjemlede – tilleggsvilkåret er fjernet.

Godt er det, siden Arbeidstilsynets oppgave er å føre tilsyn med loven, ikke å forfekte en utvidet (og uhjemlet) tolkning av denne.

Del denne artikkelen

Kontaktperson