Blitt syk like før eller underveis i ferien din? Hvilke regler gjelder for ferieavvikling og sykepenger?

26. juni 2023

Person med brukket hånd på stranden

Det er ikke uvanlig at en arbeidstaker blir syk i ferien sin. Det er heller ikke uvanlig at det oppstår uenighet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om hvordan sykdom i eller under ferie skal håndteres.

I denne artikkelen vil vi belyse hvilke rettigheter arbeidstaker har når hen blir syk før ferien starter eller under ferien. Vi skal også se kort på hvilke økonomiske ytelser arbeidstaker har krav på ved sykdom i ferien.

Hva gjelder når arbeidstaker blir syk før fastsatt ferie?

Blir arbeidstaker helt arbeidsufør før ferien begynner, kan hen kreve at ferien blir utsatt til senere i ferieåret, jf. ferieloven § 9 (1) første ledd. Formålet med regelen er å sikre at arbeidstakere som blir syke får tilsvarende muligheter til rekreasjon og hvile som andre ansatte. Utsettelse av ferien forutsetter at arbeidstaker er 100 % arbeidsufør, at arbeidsuførheten dokumenteres med legeerklæring og at arbeidstakeren aktivt krever at ferien utsettes til senere i ferieåret senest siste arbeidsdag hen skulle hatt før ferien.

Etter nevnte bestemmelse må arbeidstaker egentlig kreve å få hele ferien utsatt, ikke bare deler av den. Men første ledd må ses i sammenheng med § 9 (1) andre ledd, som regulerer sykdom i løpet av ferien. Blir arbeidstaker syk i løpet av ferien gir § 9 (1) andre ledd arbeidstaker rett til å kreve tilvarende antall feriedager som antall sykedager utsatt, se under. 

Det betyr at dersom arbeidstaker blir syk før ferien begynner, vil hen i realiteten kunne velge mellom å kreve hele ferien utsatt eller å kreve det antall feriedager som samsvarer med antall sykedager utsatt til senere i ferieåret.

Hva når arbeidstaker blir syk under ferien?

Skulle arbeidstaker bli helt arbeidsufør i løpet av ferien sin, kan vedkommende kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis ny ferie senere i ferieåret, jf. ferieloven § 9 (1) andre ledd. Arbeidstaker kan ikke kreve hele ferien utsatt til senere, slik man kan hvis man blir syk før ferien.

For å kunne kreve utsettelse må arbeidstakeren ha vært 100 % arbeidsufør under ferien, arbeidsuførheten må dokumenteres med legeerklæring, og arbeidstaker må, uten ugrunnet opphold etter at vedkommende er tilbake på jobb, aktivt fremsette krav om utsettelse av ferien. Det er kun det antall virkedager arbeidstaker har vært 100 % arbeidsufør under ferien som kan kreves utsatt.

Hvilke ytelser har arbeidstaker krav på ved sykdom før eller under fastsatt ferie?

Utsettes ferien grunnet arbeidsuførhet, er utgangspunktet at det skal utbetales sykepenger for sykdomsperioden etter reglene i Folketrygdloven. Det normale er at arbeidstaker på sykdomstidspunktet allerede har fått utbetalt feriepenger for de feriedagene som kreves utsatt som følge av sykdom.

Arbeidsgiver må da beregne forskjellen på utbetalte feriepenger for disse dagene og hva arbeidstaker har krav på av sykepenger for disse dagene. Resultatet av beregningen kan bli justering av fremtidige lønnsutbetalinger.

Del denne artikkelen

Kontaktperson