Ekspropriasjon «light» – Tilknytning til eksisterende avløpsledning

22. april 2024

Kloakkrør

Tomten er kjøpt, veiretten er sikret og du er klar til å sende inn byggesøknaden. Hva mangler? En plan for å bli kvitt avløpsvannet fra det nye huset. Hadde du bare kunnet kjøpe deg inn på naboens anlegg…

Avløpsvannet må bort

Skal du fradele en tomt eller bygge en bygning, kreves det at du må dokumentere at «bortledning av avløpsvann» er sikret. I motsetning til sikring av vannforsyning, er dette ofte et vanskeligere krav å imøtekomme i praksis. Det skyldes at vannledninger er trykksatte og derfor kan legges mer fritt i forhold til topografien. Avløpsledninger derimot, er i større grad prisgitt tyngdekraften.

Trasé for avløpsledninger krever som regel større spillerom i landskapet. Kommer du sent til området, er det gode sjanser for at de hensiktsmessige traséene er opptatt av naboens ledninger. Har du en grei eller forretningsmessig rasjonell nabo er ikke dette noe problem. Da kan du avtale at du får koble deg til naboens anlegg mot å betale et vederlag, og problemet er løst.

Løsning på manglende samarbeidsvilje

Dersom naboen din verken er grei eller vil ha frivillig betaling, inneholder plan- og bygningsloven heldigvis en løsning. Kommunen har nemlig hjemmel til å bestemme at naboen din må tåle at du tilknytter deg dens eksisterende avløpsanlegg. Dette er en form for ekspropriasjon; altså fremtvingelse av en tilknytningsavtale hvor den ene parten deltar ufrivillig.

Forutsetningene for slik tilknytning er at du som vil tilknytte deg et eksisterende anlegg dekker alle kostnadene med tilknytningen. I tillegg må du refundere ledningseieren (naboen) en forholdsmessig del av de opprinnelige etableringskostnadene. Selve fastsettelsen av kostnader og refusjonsbeløpets størrelse gjøres ved skjønn for retten. Det er den som ber om å få tilknytte seg naboens ledning som må bekoste skjønnet – inkludert naboens kostnader.

Noen tilleggskriterier

I praksis vil kommunene gjerne stille noen flere praktiske krav før de behandler en søknad om tvungen tilknytning. For det første må den som vil tilknytte seg en eksisterende ledning selv varsle ledningseieren. Videre må det dokumenteres at det eksisterende anlegget har en kvalitet og kapasitet som tåler den nye tilknytningen. En slik vurdering må gjøres av fagkyndige.

Det kan løse seg til slutt

Dersom forholdene ligger til rette, vil kommunen deretter kunne vedta at du får knytte deg til naboens avløpsanlegg. Da kan du plukke opp byggesøknaden der du slapp og hake av for at «bortledning av avløp» er sikret.

Del denne artikkelen

Kontaktperson