Har du et gammelt bygg som bør brukes på nye måter?

10. januar 2023

Renovert og ikke renovert bygård

På den første dagen i året ble reglene om tiltak på eksisterende byggverk endret. Kommunene står nå friere til å tillate løsninger som ikke tilfredsstiller gjeldende byggtekniske krav. Dette virker i utgangspunktet som en kjærkommen og fornuftig løsning.

Nye regler

Før nyttår gav plan- og bygningsloven § 31-2 kommunen anledning til å gi unntak fra tekniske krav i tilfeller hvor det ville medføre «uforholdsmessige kostnader» å følge kravene. Vilkåret var at det ikke skulle gå ut over sikkerheten, og at tiltaket skulle sikre hensiktsmessig bruk av byggverket.

Den nye regelen i plan- og bygningsloven § 31-4 synes å mangle et viktig vurderingstema i forhold til sin forgjenger: Vektleggingen av «uforholdsmessige kostnader». Vilkårene som kommunen nå skal legge vekt på, er forsvarlighet ut fra «sikkerhet, helse og miljø». Byggverkets alder og type, vernestatus og beliggenhet er momenter kommunen skal vurdere, mens uforholdsmessige kostnader ved å etterleve de tekniske kravene er borte fra lovteksten.

Hensikten med endringene

Regelendringens hensikt[1] er å sikre at flere byggverk får et lengre liv. Dette er i høringsrunden fremhevet av kommuner som er bekymret for ubrukte sentrumsbygg. Også antikvariske myndigheter som er bekymret for at verneverdige bygg skal forfalle fordi de ikke blir brukt. For at private skal ønske å gjøre tiltak på et bygg, er det uunngåelige inngangsvilkåret at tiltaket må være regningssvarende. Lovteksten åpner imidlertid ikke lenger for muligheten til å vektlegge spørsmålet om «uforholdsmessige kostnader».

Hvordan vi tilpasser oss de nye reglene

De nye reglene gjør altså at vi nå må argumentere helt annerledes for en unntakssøknad enn tidligere. Etter det nye regelverket må det dokumenteres at løsningen blir forsvarlig, og at sikkerheten helst forbedres. Det søknadsskriveren imidlertid må ha klart for seg, er forståelsen for hvordan økonomien i prosjektet skal ivaretas i denne vurderingen. Gode søknader med riktig fokus på de lovfestede vurderingstemaene, blir derfor viktig for tiltakshavere som trenger regningssvarende løsninger for gamle bygninger.


Del denne artikkelen

Kontaktperson