Må du ta ut ferie hos ny arbeidsgiver dersom du byttet jobb i år?

13. juni 2023

Hovedregelen i et arbeidsforhold er at arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstaker gis feriefritid på 25 virkedager hvert år. Dette står i ferieloven § 5 nr. 1.  I samme paragraf står det også at arbeidstaker plikter å «avvikle feriefritiden hvert år». Det er altså utgangspunktet, men det finnes enkelte unntak til dette.

I denne artikkelen skal vi se på spørsmålene om en ansatt som har byttet jobb må avvikle ferie hos ny arbeidsgiver og eventuelt hvor mye ferie som må avvikles. Men først må vi klarlegge noen begreper som går igjen i ferieloven.

Forskjellen mellom «ferieår» og «opptjeningsår»

I ferieloven § 4 forklares begrepene «ferieår» og «opptjeningsår». «Ferieåret» følger kalenderåret, mens «opptjeningsåret» for feriepenger er det forutgående kalenderår.

«Ferieåret» er den perioden hvor ferien som hovedregel skal avvikles, jf. § 5 nr. 1. «Opptjeningsåret» er den perioden som legges til grunn for beregningen av feriepengene som skal kompensere for inntektsbortfallet under feriefraværet. For ferieåret 2023 er opptjeningsåret for feriepengene 2022.  

Arbeidstaker har plikt til å ta ferie, men..

det står i ferielovens § 5 nr. 5 at «(…) Arbeidstaker kan motsette seg avvikling av feriefritid (…) i den utstrekning feriepengene ikke dekker inntektsbortfallet under feriefraværet».

I forarbeidene til ferieloven står det at arbeidstakere som ikke har full opptjening heller ikke har plikt til å ta ut flere feriedager enn det antall dager feriepengene kompenseres for.

Et eksempel: La oss si du byttet jobb i år (2023), som innebærer at du har ikke arbeidet noe hos din nye arbeidsgiver i opptjeningsåret (2022). Det betyr at for ferien 2023 kompenseres du ikke for noen feriedager dersom du tar ut ferie hos din nye arbeidsgiver. Du kan dermed nekte å ta ut ferie i et slikt tilfelle.

Et annet eksempel er hvis du byttet jobb i fjor, la oss si juni 2022, og arbeidsgiveren din pålegger deg å ta ut 25 dager ferie i 2023. Opptjeningsåret er 2022, hvor du jobbet 7 av 12 måneder hos nåværende arbeidsgiver. Du har nesten full opptjening, men ikke helt. Dette innebærer at du ikke plikter å ta ut full ferie i 2023. Merk likevel at denne plikten gjelder bare i det omfang at opptjente feriepenger fra opptjeningsåret kompenserer for det inntektsbortfall som ferien medfører.

Oppsummert

Retten til ferie er ikke avhengig av opptjeningstid. Du har med andre ord krav på ferie uavhengig av forutgående opptjeningsår. Plikten til å avvikle ferie, som her er tema, er imidlertid avhengig av opptjeningsåret.

Kort oppsummert oppstiller bestemmelsen i § 5 nr. 1 og nr. 5 en plikt for arbeidsgiver til å gi arbeidstaker feriefritid på 25 virkedager hvert år, og en tilsvarende plikt for arbeidstaker til å ta ut feriefritiden, men altså kun i det omfang at opptjente feriepenger fra opptjeningsåret kompenserer for det inntektsbortfall som ferien medfører.

Hva betyr dette for deg som har byttet jobb i år?

For deg som har byttet jobb i år betyr dette at det er adgang til å motsette seg ferieavvikling tilsvarende antall dager hvor de opptjente feriepenger ikke kompenserer for inntektsbortfallet.

Del denne artikkelen

Kontaktperson