Rett og plikt til endringer i skatte- og avgiftssaker

30. april 2018

Fra 2017 ble det innført nye regler som gjelder skattekontorets adgang til å endre innleverte skattemeldinger. I utgangspunktet må skattekontoret ta opp en sak til endring innen fem år.

Fristen gjelder i skatte- og merverdiavgift- og særavgiftssaker. Den nye femårsfristen kan være både til gunst og til ugunst for skattyter, avhengig av situasjonen.

Skattekontoret har normalt adgang til å ta opp endringssaker fem år tilbake, regnet etter utløpet av den aktuelle skattleggingsperiode. For skattemeldingen (tidligere selvangivelse som ble levert i april/mai 2017 for inntektsåret 2016) har skattekontoret dermed endringsadgang til utgangen av år 2021.

Skattekontoret kan ta opp endringssak av eget tiltak, eller den skattyter kan anmode skattekontoret om å foreta endring. Endringen kan være både til gunst og til ugunst for den skattyter.

Tidligere var det to års endringsadgang dersom skattyter hadde gitt riktige og fullstendige opplysninger i skattemeldingen. Endringen til fem års endringsadgang innebærer en skjerpelse for de tilfeller skattyter har gitt riktige og fullstendige opplysninger. Var det derimot gitt uriktige og ufullstendige opplysninger, hadde skattekontoret anledning til å foreta endring ti år tilbake. Innføringen av en fem- års frist vil i disse tilfellene være til gunst for skattyter.

Femårsfristen er objektiv og gjelder uansett om det er gitt riktige og fullstendige opplysninger til skattekontoret i skattemeldingen. Den tidligere tiårsfristen er dermed forkortet til skattyters gunst. Er det gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger vil det kunne få betydning for om tilleggsskatt kan ilegges.

Femårsfristen er harmonisert med fristen for oppbevaring av regnskap, som også er fem år.

Fortsatt ti års endringsadgang ved skatteunndragelser av alvorlig karakter

Det gjelder fortsatt en ti års frist for å endre skattefastsettingen hvor det anses å være skatteunndragelser av mer alvorlig karakter. Dette gjelder i saker der skattyter ilegges skjerpet tilleggsskatt eller straffes for brudd på straffelovens bestemmelser om skatte- og avgiftssvik. Ti års endringsfrist gjelder bare i de tilfellene det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger.

I saker som gjelder frivillig retting, har skattekontoret også adgang til å endre fastsettingen ti år tilbake.

Merk at det i enkelte særlige tilfeller ikke er frister for endring av skattefastsettinger. Dette gjelder bl.a. endring som følger av utfall av søksmål, etter uttalelse fra Sivilombudsmannen, eller i tilfeller det er klart at vanskelige livsforhold har ført til uriktig fastsetting hos den skattepliktige.

Skattepliktige adgang til egenretting

Skattepliktige kan selv endre tidligere leverte skattemeldinger ved «egenendring». Med dette endres de tidligere leverte opplysninger. Er det gitt feil eller manglende opplysninger i skattemeldingen, trenger man altså ikke klage for å få rettet opplysningene, men kan i stedet selv endre opplysningen ved å sende inn en endringsmelding. Egenendring av formues- og inntektsskatt for lønnstaker, pensjonist eller næringsdrivende skjer via en egen endringsmelding (RF-1366) som leveres i Altinn. Dette gjelder ved endring av skattemeldingen for 2016. Oppdager du at du har gjort en feil i skattemeldingen for 2015 eller for tidligere år, må du sende en klage eller en anmodning om endring til skattekontoret.

Slike endringer forutsetter at det tidligere er levert en skattemelding. Er det ikke levert skattemelding, kan det ikke skje egenretting. Fristen for egenretting er tre år etter at skattemeldingen er levert. For skattemeldingen (tidligere selvangivelse) for inntektsåret 2016, som ble levert april/mai 2017, er det adgang til å egenrette til april /mai 2020.

For merverdiavgift er fristen for å egenrette tre år etter leveringsfristen for omsetningsoppgaven.

Adgangen til å egenrette er en parallell ordning til skattekontorets endringsadgang. Skattepliktige har ikke mulighet til å foreta egenretting i sak som skattekontoret enten har under behandling eller har hatt til behandling. Endring etter utløpet av treårsfristen kan endring bare skje ved at den skattepliktige anmoder skattekontoret om å ta saken opp til endring.

Del denne artikkelen