Visste du at Diskrimineringsnemnda behandler saker om gjengjeldelse etter varsling?

7. november 2023

Kvinne alene på kontoret nattestid

Diskrimineringsnemnda er et uavhengig organ som behandler saker om diskriminering, trakassering og gjengjeldelse. Fra 1. juli 2021 fikk Diskrimineringsnemnda en utvidet kompetanse til å behandle saker om gjengjeldelse etter varsling. Dette tiltaket ble gjennomført for å utnytte en allerede etablert organisasjon. Formålet med denne utvidelsen var å effektivisere varslingsvernet, være et alternativ til domstolsbehandling og utgjøre et lavterskeltilbud.

Hva innebærer gjengjeldelse etter varsling?

En arbeidstaker har i dag rett til å varsle om kritikkverdige forhold på sin arbeidsplass. Enhver negativ handling, praksis eller unnlatelse som er en følge av eller reaksjon på at en arbeidstaker har varslet, anses som gjengjeldelse. Dersom du opplever en ugunstig hendelse som kan knyttes til din varsling om kritikkverdige forhold, kan dette betraktes som gjengjeldelse.

Diskrimineringsnemdas kompetanse

Nemndas medlemmer inkluderer dommere og jurister. Etter gjennomgang av Diskrimineringsnemndas praksis, er det vår vurdering at Diskrimineringsnemnda er kompetent til å behandle gjengjeldelsessaker.

Diskrimineringsnemnda har ansvar for å sikre at saken er tilstrekkelig opplyst. Der de ikke mottar nødvendig informasjon for å behandle saken forsvarlig, vil de avslutte den. I saker hvor det er et for komplekst bevisbilde for et lavterskeltilbud, vil Diskrimineringsnemnda enten avvise eller henlegge saken. Dette viser at de forstår sin rolle som lavterskeltilbud.

Saksbehandlingen i Diskrimineringsnemnda er hovedsakelig skriftlig, med muntlig behandling som supplement når det anses som nødvendig. Dette er i motsetning til ordinær domstolsbehandling, der muntlig behandling er hovedregelen. Skriftlig saksbehandling fremmer effektivitet da en slipper å møte opp personlig for å presentere sin side av saken. Saken avsluttes ved at Diskrimineringsnemnda treffer vedtak eller avsier en uttalelse.

Det er ikke anledning til å overprøve Diskrimineringsnemndas vedtak internt i forvaltningen. Partene har imidlertid mulighet til å klage til Sivilombudsmannen eller bringe saken for domstolen. I tillegg kan Diskrimineringsnemnda rette sine avgjørelser dersom de viser seg ikke å være riktige. Diskrimineringsnemnda har de riktige forutsetningene og kompetanse til å treffe korrekte vedtak. Dermed vil en overprøving ofte ikke anses som nødvendig.

Samlet sett ser en at Diskrimineringsnemnda er egnet til å behandle gjengjeldelsessaker, og er et godt alternativ til domstolsbehandling. Diskrimineringsnemndas kompetanse og saksbehandling gjør det enklere for en part å fremme sin sak. Det er i tillegg et rimeligere og mindre ressurskrevende alternativ enn domstolen. Selv om Diskrimineringsnemnda har kompetanse til å behandle gjengjeldelsessaker, viser det seg at det er få som benytter seg av denne muligheten. Dette tyder på at det er mange som ikke er klar over at Diskrimineringsnemnda er et alternativ. Videre viser dette at det er et tydelig behov for økt informasjon og bevissthet om dette lavterskeltilbudet.

Har du blitt utsatt for gjengjeldelse etter varsling? Ta kontakt med oss for en vurdering av saken din.

Del denne artikkelen

Kontaktperson